Om f3

[title]

Om f3

Omställningen till ett fossilfritt energisystem pågår. Skälet är bland annat att utsläppen av växthusgaser måste minska för att undvika klimatförändringar. Riksdagen antog 2009 visionen att Sverige år 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Som ett steg vägen mot den visionen antogs prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Omställningen rymmer stora möjligheter, men också risker och fallgropar. För att kunna utnyttja möjligheterna bästa sätt och undvika riskerna måste de avgörande besluten i företag och hos myndigheter baseras bästa tillgängliga kunskap. Forskning och vetenskap är en viktig källa till sådan kunskap.

Samverkansorganisationen f3

  • bidrar med bred, vetenskapligt grundad och trovärdig kunskap som stöd för strategisk planering av åtgärder på kort sikt för att nå långsiktiga mål och visioner – till industri, myndigheter och politiska instanser
  • bedriver systeminriktad forskning kopplat till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel, i form av synteser av aktuellt forskningsläge samt kompletterande studier
  • utgör en nationell plattform för samverkan mellan andra stora, relevanta FoI-program, gentemot Horisont 2020 och för annat internationellt samarbete.

Till f3:s parter hör Sveriges mest aktiva högskolor och forskningsinstitut området, samt en rad relevanta industriföretag. f3 har ingen politisk agenda och ägnar sig inte åt lobbying varken för specifika bränslen eller system, eller för parternas enskilda branschintressen.

f3 finansieras gemensamt av sina parter, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen. f3 får också finansiellt stöd från Vinnova för att fungera som Sveriges påverkansplattform gentemot Horisont 2020. Chalmers Industriteknik, CIT, är värd för f3:s organisation och kansli.