Biofuels from biomass from agricultural land - land use change from a Swedish perspective

Biofuels from biomass from agricultural land - land use change from a Swedish perspective

An international debate is taking place on indirect land use change (iLUC) triggered by biofuels, which could lead to large emissions of greenhouse gases. The EU is expected to shortly decide about future subsidies and restrictions on the use of crops that, according to EU, can cause iLUC. Studies of iLUC caused by Swedish biofuel production are, however, lacking.

The purpose of this project has been to investigate how Swedish biofuels affect the use of land and also to study measures to minimize the risk of iLUC and trade-offs to sustainability in biomass production. The project was implemented in five parts:

 1. Literature review of iLUC models
 2. Analysis of land use statistics in Sweden
 3. Development of future scenarios for biofuels with a low risk of iLUC
 4. Case studies for the production of biofuels
 5. Development of advice to decision makers.

A summary in Swedish of background facts and conclusions based on two scientific articles (one published, the other forthcoming) has been published by Lund University in October 2017.

Biodrivmedel från åkermarksbaserad biomassa - förändrad markanvändning ur ett svenskt perspektiv

Indirekt förändrad markanvändning (iLUC) orsakad av biodrivmedelsproduktion har skapat en livlig internationell debatt senaste tiden. EU förväntas snart besluta kring framtida stödsystem och restriktioner för grödor som anses orsaka iLUC. iLUC befaras leda till stora utsläpp av växthusgaser, men studier av iLUC orsakad av svensk biodrivmedelsproduktion saknas i princip helt.

Syftet med projektet har varit att undersöka hur svenska biodrivmedel påverkar användning av mark i Sverige samt att studera åtgärder för att minimera risken för iLUC samt om detta strider mot hållbarhet i biomassaproduktion. Projektet har genomförts i följande fem delar:

 1. Litteraturgenomgång av iLUC-modeller
 2. Analys av markanvändningsstatistik
 3. Utarbetande av framtidsscenarier för biodrivmedel med låg risk för iLUC
 4. Fallstudier för produktion av biodrivmedel
 5. Utarbetande av råd till beslutsfattare.

I oktober 2017 publicerade Lunds universitet en sammanfattning av bakgrundsfakta och slutsatser baserat på projektets två vetenskapliga publikationer (varav en är publicerad). Sammanfattningen heter Biodrivmedel och markanvändning i Sverige och finns tillgänglig här.

De vetenskapliga artiklarna är följande:

Deltagare/Participants:

 • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU: Serina Ahlgren & Thomas Prade
 • Lunds universitet, Lunds tekniska högskola (LTH): Mikael LantzLovisa Björnsson

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Foto/Photo: Lovisa Björnsson.

Related documents