Determination of potential improvements in bio-oil production (ImprOil)

Determination of potential improvements in bio-oil production (ImprOil)

An important route for renewable transportation fuels is to produce bio-oil from forest raw material through e.g. fast pyrolysis, which is then upgraded to fuel at an existing refinery. The oxygen content of the produced crude bio-oil determins the hydrogen demand to reduce the oxygen content to the required level from a refinery perspective and for use in engines. The H2 demand affects, in turn, the cost and the associated CO2 emissions of the bio-oil, as they are, to a large degree a result of the production route for hydrogen, which has been shown in an earlier project, namely Value chains with biofuel intermediates.

The purpose of this project has been to investigate alternative technologies that result in a lower oxygen content of the produced crude bio-oil, and alternative routes for production of hydrogen with a lower climate impact than hydrogen from natural gas. The different combined production routes is compared with respect to total cost, CO2-footprint, conversion yield and energy efficiency.

Potential för förbättringar i produktion av bioolja

En väg för att producera förnybara drivmedel är att framställa bioolja från skogsbiomassa via t ex snabb pyrolys, som sedan uppgraderas vidare till drivmedel ett befintligt raffinaderi. Syrehalten i den producerade biooljan styr behovet av vätgas för att ner syrehalten i bio-olja till nivåer acceptabla för raffinaderiet och för användning i motorer, och påverkar i sin tur i stor uträckning kostnaderna såväl som CO2-utsläppen associerade med produktionsvägen, vilket har visats i det tidigare projektet Värdekedjor med intermediära biobränslen.

Det här projektet har syftat till att studera alternativa teknologier som resulterar i lägre halt av syre i biooljan, och alternativ produktion av vätgas med lägre klimatpåverkan än vätgas med ursprung i fossil naturgas. Kombinationer av produktionsvägarna har jämförts med avseende total kostnad, CO2-avtryck, omvandlingsgrad och total energieffektivitet.

Deltagare/Participants:

  • RISE Reserach Institutes of Sweden: Marie Anheden, Ida Kulander, Karin Pettersson & Johan Wallinder
  • Chalmers: Lennart Vamling
  • Preem: Åsa Håkansson
  • ÅF Industry: Carl-Johan Hjerpe & Malin Fugelsang

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Foto/Photo: FreeImages.com/Medgyesi Ferenc