Techno-economics of long and short term technology pathways for renewable transportation fuel production

Techno-economics of long and short term technology pathways for renewable transportation fuel production

Sweden has the ambition to have a fossil-free vehicle fleet by 2030. From a short-term perspective, biofuels are needed that can be used in existing vehicles and infrastructure (identical to gasoline or diesel; drop-in fuels). The Swedish Energy Agency has in particular highlighted lignin based biofuels as a strategically prioritized area. From a longer time perspective focus is on high-blend or pure biofuels, due to energy and resource availability reasons. Examples are cellulose-based ethanol, or methane, methanol and DME produced via biomass gasification.

In this project, short and long-term technology tracks for integrated biofuel production are evaluated regarding techno-economic performance and technology readiness level. The analysis is made based on existing knowledge and on targets for production costs under given scenarios, from which acceptable investment costs and yields will be calculated. The results can be used to guide future R&D efforts.

The project has delivered a concluding report (in Swedish), linked below. Publication of a detailed report in English, including analysis from all project scenarios, is postponed due to the procedure of scientific publication of a manuscript submitted in April 2018.

Teknoekonomisk utvärdering av kortsiktiga och långsiktiga teknikspår för integrerad biodrivmedelsproduktion

Sverige har som mål att en fossilfri fordonsflotta till 2030. kort sikt behövs biodrivmedel som kan användas i befintliga fordon och i befintlig infrastruktur (bensin- eller dieselidentiska; drop-in-bränslen ). Energimyndigheten har här pekat ut drivmedelstillverkning från främst lignin som ett strategiskt prioriterat område. längre sikt fokuseras av energi- och resursskäl främst höginblandade eller rena biodrivmedel, i form av cellulosabaserad etanol och förgasningsbaserade bränslen som metan, metanol och DME.

I detta projekt har kort- och långsiktiga teknikspår för integrerad biodrivmedelsproduktion utvärderats utifrån teknoekonomiska aspekter och teknikmognad. Utvärderingen har gjorts baserat befintlig kunskap och utgår från önskad produktionskostnad, för att kunna bedöma vilka utbyten och investeringskostnader som måste nås under givna scenarier. Resultatet kan användas som bakgrundsunderlag i framtagandet av måltal för framtida utvecklingsinsatser.

Nedan tillgängliggörs en sammanfattande rapport på svenska av projektets resultat. En detaljerad rapport (på engelska) som innehåller analysen av samtliga scenarier kommer att publiceras så snart den vetenskapliga artikeln som lämnats in i april 2018 accepterats för publicering.

Deltagare/Participants:

  • IVL Svenska miljöinstitutet: Erik Furusjö
  • Bio4Energy (LTU, Avd. för energivetenskap): Elisabeth Wetterlund & Yawer Jafri
  • RISE Bioeconomy: Marie Anheden, Ida Kulander & Johan Wallinder
  • Preem: Åsa Håkansson

Kontakta projektledaren/Contact the project leader

Photo: FreeImages.com/John Nyberg

Related documents

Document Type Size

Tekno-ekonomisk utvärdering av kortsiktiga och långsiktiga teknikspår för integrerad biodrivmedelsproduktion

Sammanfattningsrapport från projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system
pdf 889.8 KB