Samverkansprogrammets forskningsområden

Samverkansprogrammets forskningsområden

Forskningsprogrammet är indelat i fem forskningsområden:

1. Övergripande tekniska, ekonomiska och miljömässiga systemstudier

Forskningsområdet inkluderar exempelvis:

 • Forskning gällande möjlig utveckling av transportsystemet och dess behov av förnybara drivmedel, inklusive biodrivmedel, el och alternativa förnybara drivmedel under olika förutsättningar.
 • Systemforskning av hållbarhetsfrågor, t ex markanvändningseffekter, kopplat till resursanvändning för drivmedelsproduktion i konkurrens med annan användning.
 • Potentialuppskattningar och systemforskning av tillgång, omvandling, distribution och användning av resurser för olika ändamål – drivmedel, energi, produkter, etc. – samt konkurrens eller synergier mellan användningsområden.
 • Forskning om omställningens inverkan på infrastrukturbehov generellt, inklusive infrastruktur för laddning av laddfordon. Även jämförelser mellan infrastrukturbehov för el respektive andra förnybara drivmedel.

Metodmässigt kännetecknas forskningsområdet av tekno-ekonomisk analys, analyser/metoder med livscykelperspektiv och/eller tvärvetenskaplig systemanalys med hjälp av till exempel scenarioarbete eller modellering.

2. Strategier, styrmedel och aktörsperspektivet

Forskningsområdet inkluderar exempelvis:

 • Forskningsanalys av visioner och strategier på olika nivåer för omställning till hållbara förnybara drivmedel (företag/branscher, lokalt/regionalt, nationellt eller på internationell nivå).
 • Forskningsanalys av styrmedel inriktade mot utveckling av produktion och användning av hållbara förnybara drivmedel, utifrån olika kriterier, som till exempel deras energieffektivitet, ekonomiska konsekvenser under olika antaganden, miljöeffekter, legitimitet, politisk acceptans och transparens.
 • Forskningsanalys av övergången till produktion och användning av förnybara drivmedel ur aktörsperspektiv, inklusive till exempel framgångsfaktorer, barriärer och drivkrafter för investeringar, marknaden och dess föränderliga kontext, attityder till och drivkrafter för användning av förnybara drivmedel och relationer mellan användare/kunder och producenter/distributörer.

Metodmässigt kännetecknas forskningsområdet av olika samhällsvetenskapliga angreppssätt som till exempel kostnadseffektivitetsforskning, kostnads-nyttoanalyser, policyanalys, styrmedelsanalys och innovationssystemsforskning.

3. Jämförande systemanalys

Forskningsområdet inkluderar exempelvis:

 • Forskning ur energi-, hållbarhets- och kostnadsperspektiv av olika processkedjor av hög relevans för produktion/användning av olika förnybara drivmedel, samma drivmedel utifrån olika processlösningar, råvaror och/eller användningsområden, samproduktion av olika drivmedel samt jämfört med fossila drivmedel - med hänsyn tagen till olika kring-system (t ex samproduktion med andra produkter) och utifrån olika analysmetoder.
 • Forskning av processkedjors beroende av andra faktorer som geografisk placering, integration och storleksaspekter, hantering och förbehandling av biomassa samt hantering, distribution och användning av producerade drivmedel.

Metodmässigt kännetecknas området av tekno-ekonomisk analys, analyser/metoder med livscykelperspektiv och/eller teknisk systemanalys av industriella system.

4. Processintegration och effektivisering

Forskningsområdet inkluderar exempelvis:

 • Forskning kring utformning och jämförelse av olika koncept för systemmässigt effektiv drivmedelsproduktion, till exempel genom integration av anläggningsresurser och produkter i olika former av bioraffinaderier, genom integration med befintlig industri (t ex massa- och pappersindustrin, raffinaderiindustrin, kemiindustrin och livsmedelsindustri), befintlig drivmedelsproduktion, fjärrvärme eller i fristående anläggningar. Tydliga angivna ramar för analyserna är viktiga så att resultaten inte generaliseras för mycket. Aktörskonstellationen är viktig för förankringen av resultaten.
 • Forskning av andra möjligheter till effektivisering av processkedjan för drivmedelsproduktion/användning genom systemåtgärder, till exempel i råvaru- eller distributionsled.

Metoder som används är framförallt teknisk systemanalys av industriella system, processmodellering och metoder för att studera processintegration.

5. Synteser

Forskningsområdet inkluderar exempelvis forskningssynteser inom följande områden:

 • Forskning kring teknik- och systemfrågor om olika förnybara drivmedel, råvaror, produktion, användning, infrastruktur, etc.
 • Forskning om biomassaanvändning för biodrivmedel i synergi med annan användning.
 • Forskning om rollen för olika drivmedel i transportsystemet som helhet, kombinerat med potentialer, etc.
 • Forskning av den aktuella utvecklingen av omgivande förutsättningar, som till exempel aktuella styrmedel och reglering och transportsystemets utveckling på regional, nationell och global nivå.