SunAlfa - System-oriented analysis of processes for renewable fuels form forest raw material

SunAlfa - System-oriented analysis of processes for renewable fuels form forest raw material

SunAlfa is a project aimed at quantifying key factors for the development and commercialization of production chains for biofuels from forest raw materials based on hydrothermal wood liquefaction (bark, sawdust, GROT, etc.). Two systems for processing wood raw material into finished renewable automotive fuels will be analysed

  1. catalytic hydroprocessing (refinery mode or stand-alone)
  2. gasification in suspension bed gasifier and synthesis gas upgrading to methanol/DME or Fischer Tropsch liquids

The project is focused on analysing the current processes at the system level from raw material to final product and aims to highlight environmental and sustainability aspects and techno-economic conditions for commercialization.

SunAlfa -Systeminriktad analys av processer för biodrivmedel från skogsråvara

SunAlfa är ett forskningsprojekt som syftar till att kvantifiera nyckelfaktorer för utveckling och kommersialisering av produktionskedjor för biodrivmedel från skogsråvara med bas i hydrotermisk förvätskning av skogsråvara (bark/sågspån/grot). Två system för upparbetning av förvätskad skogsråvara till färdiga biodrivmedel kommer att analyseras

  1. katalytisk vätebehandling (raffinaderivägen eller stand alone)
  2. förgasning i suspensionsbäddsförgasare och upparbetning av syntesgas till metanol/DME eller Fischer Tropsch-vätskor.

Projektet är fokuserat på analys av de aktuella processerna på systemnivå från råvara till slutprodukt samt avser att belysa miljö- och hållbarhetsaspekter och tekno-ekonomiska förutsättningar för kommersialisering.

Deltagare/Participants

  • Kiram AB: Lars Stigsson
  • Lunds universitet: Pål Börjesson, Ola Wallberg, Christian Hulteberg, Christian Stigsson
  • RISE Research Institutes of Sweden: Erik Furusjö

Kontakta projektledaren/contact the project manager