How can alcohols contribute to a fossil-independent non-road machinery fleet?

How can alcohols contribute to a fossil-independent non-road machinery fleet?

Working vehicles such as tractors and wheel loaders use 13.9 TWh of fossil fuel annually. There are many alternatives to fossil fuels. These vary in technology maturity, as well as in emission reduction potential, taking into account e.g. the fuel production. In order for the potential to be realized, well-functioning business models for all stakeholders that handle and use the fuel are neccessary. Regarding biogas and biodiesel, a relatively large amount of studies have been performed, but for alcohols, the number is limited.

The purpose of the project is to supplement existing studies by evaluating the consequences of introducing alcohols as fuel for working vehicles, as well as to study driving forces and restrictions on the way towards broader establishment. This is done by analyzing different types of cases in terms of economic, environmental and practical consequences under different conditions.

Hur kan alkoholer bidra till en fossiloberoende arbetsfordonsflotta?

Arbetsfordon som till exempel traktorer och hjullastare använder årligen 13,9 TWh fossilt bränsle. Det finns många alternativ till fossila bränslen. Dessa varierar i teknikmognad, liksom i sin potential att minska de totala utsläppen, med hänsyn tagen till t.ex. produktionen av bränslet. För att förverkliga den potential som finns krävs att det finns fungerande affärsmodeller för alla de intressenter som hanterar och använder bränslet. För biogas och biodiesel finns en relativt stor mängd studier, men för alkoholer är det mer begränsat.

Syftet med projektet är att komplettera existerande studier genom att utvärdera konsekvenser av introduktion av alkoholer som bränsle för arbetsmaskiner. Projektet ska också studera drivkrafter och begränsningar på vägen mot bredare etablering. Detta görs genom att olika typfall analyseras med avseende på ekonomiska, miljömässiga och praktiska konsekvenser i under olika förutsättningar.

Deltagare/participants

  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU: Gunnar Larsson
  • fNB Persson AB: Per-Ove Persson

Kontakta projektledaren/contact the project manager