Om projektet

Idag finns ett antal biobränslen i olika stadier av utveckling; från etanol, RME och talloljediesel till metan, metanol och DME från olika källor. Flera studier har pekat på fördelarna med biobränslen jämfört med fossila bränslen, bland annat när det gäller utsläpp av växthusgaser. Dock har dessa studier inte i tillräckligt stor utsträckning beaktat nuvarande och alternativa användningsområden för biomassa, till exempel  produktion av värme- och/eller el, kemikalier eller pappersmassa och papper.

Biomassa är en värdefull resurs och i ett hållbart samhälle bör den utnyttjas så effektivt som möjligt. Konkurrerande intressen måste därför beaktas. Det här projektet är en förstudie med syfte att beskriva vilka miljöeffekterna blir då alternativa råmaterial och inte skogsråvara används för produktion av till exempel massa, papper, värme och el. Biomassa från skogsråvara kan då istället användas för tillverkning av bränsle. Förstudien skulle kunna utgöra grunden för en mer detaljerad analys av klimatrelaterade effekter av biobränsleproduktion. Det kan leda till ökad förståelse för möjligheterna att maximera de positiva klimateffekterna av produktionen av skogsbaserade biobränslen.

Fakta

Projektledare
Louise Staffas, tidigare på IVL

Kontakt
louise.staffas@formas.se

Deltagare
Stefan Åström och Steve Harris, IVL // Åsa Svenfeldt och Yevgenia Arushanian, KTH // Linda Tufvesson, Lunds universitet // Johan Torén, SP

Tidplan
April 2012 - maj 2013

Total projektkostnad
780 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, IVL, KTH, Lunds universitet och SP