Ett nätverk för ökad kunskap och användning av biodrivmedel

f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel är en nätverksorganisation med bakgrund i ett långt forskningssamarbete kring systemfrågor för förnybara drivmedel.

I f3 deltar industri, högskolor, institut och myndigheter. Tillsammans skapar medlemmarna nya samarbeten, ökar kunskapen och identifierar hinder och möjliga lösningar för en faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel i transportsektorn.

18 medlemmar
12 år av samarbete

Syfte och mål

f3:s övergripande mål är att bidra till en faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel som ger transportsektorn förutsättningar att nå uppsatta klimat- och hållbarhetsmål utan negativ påverkan på andra mål. Det gör vi genom att

  • skapa ny samverkan och förstärka befintlig samverkan
  • öka kunskapen om hållbara biodrivmedel
  • stärka förståelsen av samband mellan system och verka för ökad användningen av resultat och insikter från systemforskningen
  • identifiera barriärer, knäckfrågor och möjliga lösningar för fortsatt utveckling av förnybara drivmedel
  • underlätta utvecklingen av nya samarbetskonsortier

På längre sikt ska klustrets arbete bidra till en tydligt utökad produktion av biodrivmedel från hållbar bioråvara i Sverige, utvecklingen av en långsiktigt klimateffektiv och hållbar transportsektor samt till en långsiktigt konkurrenskraftig biobaserad svensk industri.

Finansiering och organisation

f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel samlar högskolor, institut och näringsliv som delfinansierar klustret tillsammans med Energimyndigheten.

Klustret är en gemensam öppen plattform där verksamhetens inriktning styrs och utvecklas av klustermedlemmarna själva. Klustret leds av Chalmers Industriteknik som driver insatserna framåt, processleder och skapar förutsättningar för att framgångsrikt genomföra klustrets aktiviteter.

Medlemmar

Till f3:s medlemmar hör Sveriges mest aktiva högskolor och forskningsinstitut på området, samt en rad relevanta näringslivs- och samhällsaktörer.

f3 har ingen politisk agenda och ägnar sig inte åt lobbying varken för specifika bränslen eller system eller för medlemmarnas enskilda intressen.

För närvarande är 18 organisationer medlemmar i f3.

Med delfinansiering från

Värd för f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel