En reell omställning med hållbara biodrivmedel

Sverige har som mål att mellan 2010 och 2030 nå en 70-procentig reduktion av transportsektorns koldioxidutsläpp. På längre sikt eftersträvas en transportsektor utan några nettoutsläpp av växthusgaser.

f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel har som övergripande mål att bidra till en faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel som ger transportsektorn förutsättningar att nå målen utan att negativt påverka andra klimat- och hållbarhetsmål.

Genom att utveckla samverkan, öka kunskapen och underlätta utvecklingen av nya samarbetskonsortier, bidrar klustret till att sänka barriärerna för en ökad användning av hållbara biodrivmedel och en resurseffektiv svensk produktion av dessa.

Kontakta oss

18 medlemmar
12 år av samarbete

Klustrets bidrag

f3:s övergripande mål är att bidra till en faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel som ger transportsektorn förutsättningar att nå uppsatta klimat- och hållbarhetsmål utan negativ påverkan på andra mål.

Det gör vi genom att, både inom klustret och hos andra beslutsfattare,

  • skapa ny samverkan och förstärka befintlig samverkan mellan stora och små industriaktörer, utefter hela värdekedjan, mellan sektorer samt med offentliga aktörer och akademi.
  • öka kunskapen om hållbara biodrivmedel och om nya resultat och innovationer som kan bidra till hållbara biodrivmedel
  • stärka förståelsen av systemsamband och användningen av resultat och insikter från systemforskningen.
  • identifiera barriärer, knäckfrågor och möjliga lösningar av teknisk, ekonomisk, eller systemövergripande karaktär, för fortsatt innovation och industriell utveckling utifrån ett tvärdisciplinärt och tvärsektoriellt perspektiv.
  • underlätta utvecklingen av nya samarbetskonsortier som kan lösa utmaningar genom nya affärsmodeller, FoI-satsningar, gemensamma handlingsplaner eller andra typer av gemensamma innovationsfrämjande insatser.

På längre sikt ska klustrets arbete bidra till en tydligt utökad produktion av biodrivmedel från hållbar bioråvara i Sverige, utvecklingen av en långsiktigt klimateffektiv och hållbar transportsektor samt till en långsiktigt konkurrenskraftig biobaserad svensk industri.

Finansiering och organisation

f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel samlar högskolor, institut och industri som delfinansierar klustret tillsammans med Energimyndigheten. Klustret leds av klusterkoordinatorn och organiseras som en gemensam öppen plattform där verksamhetens inriktning styrs och utvecklas av klustermedlemmarna själva.

Chalmers Industriteknik, baserat i Göteborg, är klusterkoordinator och driver insatserna framåt, processleder och faciliterar samt skapar förutsättningar för att genomföra klustrets aktiviteter.

Klusteroordinatorn stöds i operativa frågor om den löpande verksamheten av klusterrådet, vars sammansättning uppdateras vid det årliga medlemsmötet för att spegla medlemsorganisationerna och eftersträva mångfald i alla avseenden. Klusterrådet och medlemsmötet leds av en extern oberoende ordförande och utses årligen.

Medlemsorganisationerna företräds av medlemsrepresentanter och medlemskoordinatorer.

Medlemmar

Till f3:s medlemmar hör Sveriges mest aktiva högskolor och forskningsinstitut på området, samt en rad relevanta industriföretag. f3 har ingen politisk agenda och ägnar sig inte åt lobbying varken för specifika bränslen eller system, eller för parternas enskilda intressen.

För närvarande är 18 organisationer medlemmar i f3.

I samarbete med