Omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta

Sverige har målet att mellan åren 2010 och 2030 nå en 70-procentig reduktion av transportsektorns koldioxidutsläpp. På längre sikt eftersträvas en transportsektor utan några nettoutsläpp av växthusgaser.

Det finns goda möjligheter att ytterligare öka produktionen såväl som användningen av förnybara drivmedel i Sverige. Men i omställningen från fossilt till förnybart finns både möjligheter och risker. För att kunna utnyttja möjligheterna och undvika riskerna måste de avgörande besluten i företag och hos myndigheter baseras på bästa tillgängliga kunskap.

Huvudfokus för f3:s verksamhet är öka kunskapen om förutsättningarna för att försörja ett framtida transportsystem med förnybara och hållbara drivmedel. Vårt bidrag är baserat på vetenskapligt grundad systemanalys.

För att uppmärksamma f3:s tioårsjubileum den 1 oktober 2020 genomfördes en livesändning fokuserad på forskningsbaserade slutsatser om förnybara drivmedel. Se inspelningen här.

Kontakta oss

16 parter
11 år av samarbete
över 340 individuella deltagare i projekt
Internationella samarbeten med initiativ i Storbritannien, Norge, Brasilien och Kanada
125 projekt

Tre viktiga uppgifter

För att bana vägen mot ett fossiloberoende transportsystem krävs långsiktighet, parallella och flexibla lösningar och flera, nyare och större samarbeten mellan alla typer av berörda aktörer och områden. I konkreta termer omfattar därför f3:s verksamhet tre delar:

  • Samverkan inom f3 och med övriga aktörer inom verksamhetsområdet – nationellt och internationellt. Samverkan utgör grunden för f3:s verksamhet, överbrygger de traditionella uppdelningarna mellan teknik, systemanalys och samhällsvetenskap och bidrar till fortsatt kompetensuppbyggnad hos alla som deltar. Sveriges internationella roll inom förnybara drivmedel kan också stärkas genom samverkan.
  • Extern kommunikation riktad mot experter, beslutsfattare, media och den intresserade allmänheten. Extern kommunikation om f3:s verksamhet och resultat är centrala verktyg både för ökad kunskap och utvecklad samverkan. Särskilt viktigt är det att tillgängliggöra resultat och slutsatser för beslutsfattare inom olika typer av organisationer genom val av till exempel språk och kommunikationskanaler.
  • Initiera, genomföra och implementera systeminriktade projekt som bidrar till ökad tillgänglig kunskap inom området och stärkt samverkan. Projekten som f3 finansierar, ensamt eller inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system, ska sammantaget ge en helhetsbild av hela värdekedjan för hållbara förnybara drivmedel och dess omgivande villkor ur olika systemperspektiv och synvinklar.

Finansiering

f3 finansieras gemensamt av sina parter och Västra Götalandsregionen. Tillsammans med Energimyndigheten finansierar f3 samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.

Organisation

Basen för centrumets organisation är dess parter samt f3:s nära samverkan med Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen och andra offentliga finansiärer.

Centrumets parter representerar akademi, institut och industri och bidrar gemensamt till verksamheten genom sina respektive kompetensområden. Genom ett inbördes avtal bildar parterna ett konsortium.

Ytterst styrs f3:s verksamhet av parterna genom partsstämman som består av representanter för samtliga parter i f3. Partsstämman möts årligen och hanterar strategiska frågor rörande inriktning och exempelvis nya parter. Partsstämman tillsätter också f3:s styrelse och beslutar om centrumets budget. Centrumstyrelsen har, genom partsstämmans delegation, ansvar för centrumets löpande verksamhet, finansiering av f3-projekt samt centrets ekonomi.

Annika Åhnberg är sedan februari 2017 styrelsens ordförande. Ordinarie ledamöter är i styrelsen är Lovisa Björnsson (LTH), Mats Sandgren (SLU), Joakim Lundgren (Bio4Energy/LTU), Tomas Rydberg (IVL),  Eva Lind-Grennfelt (Preem), Lars-Peter Lindfors (Neste) och Monica Johansson (Volvo).

Parterna har i regel två representanter knutna till f3, en partskoordinator och en partsrepresentant, vilka på olika sätt stöttar centrumkansliet och bidrar till centrumets verksamhet. f3:s kansli ansvarar tillsammans med parternas koordinatorer för att verkställa styrelsens beslut, vilket innebär ansvar för f3:s dagliga verksamhet rörande samverkan och kommunikation, projekthantering, administration med mera.

Chalmers Industriteknik, baserat i Göteborg, är värd för f3:s organisation och kansli. Det består av en centrumföreståndare, en kanslikoordinator och en senior rådgivare.

Här kan du läsa årsrapporter från f3.

Koordinatorerna är kontaktytan

Samtliga parter i f3 representeras av en koordinator med i allmänhet operativa uppgifter. Beroende på parten kan koordinatorn vara forskare, analytiker eller tjänsteperson med relevant industriell kompetens och erfarenhet. Med sin kombinerade ämnes- och branschkunskap bidrar gruppen av koordinatorer konstruktivt till utvecklingen av f3:s verksamhet och kommer med inspel på projektförslag och andra insatser.

Koordinatorerna stödjer konkret arbetet vid f3:s och samverkansprogrammets kansli genom granskningsuppdrag, olika kommunikationsinsatser och deltagande i framställning av olika publikationer, till exempel sammanfattningar och faktablad. De utgör också kontaktytan mellan f3 och övriga delar av den egna organisationen.

Följande personer är koordinatorer för f3:s parter och kan kontaktas via mejl:

Parter

Till f3:s parter hör Sveriges mest aktiva högskolor och forskningsinstitut på området, samt en rad relevanta industriföretag. f3 har ingen politisk agenda och ägnar sig inte åt lobbying varken för specifika bränslen eller system, eller för parternas enskilda intressen.

För närvarande är 16 organisationer parter i f3 och stödjer f3 ekonomiskt.

I samarbete med