Forskning som ökar systemförståelsen

f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel har en bakgrund i ett långt forskningssamarbete kring systemfrågor för förnybara drivmedel.

Vi arbetar för att öka systemförståelsen hos samhällsaktörer om hur biodrivmedel kan minska transportsektorns koldioxidutsläpp och bidra till att göra den fossilfri.

Det finns tre övergripande utmaningar:

  1. Tillgången på hållbara resurser är begränsad. Den behöver därför användas resurseffektivt där den gör störst klimatnytta.
  2. Förnybara drivmedel måste ha hög klimateffektivitet. De förnybara drivmedlen måste produceras och användas så att koldioxidutsläppen minskar så mycket som möjligt. Såväl råvarubasen som produktionsteknikerna och kunskapen om hur man uppnår minsta möjliga klimatpåverkan för alla typer av förnybara drivmedel måste fortsätta utvecklas.
  3. Det krävs faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel. Enbart ökade kunskaper räcker inte – vi behöver förverkliga faktisk förändring. Forskning visar att kraftfulla, snabba och samtidigt långsiktigt hållbara insatser är vad som krävs från politiker, myndigheter och näringsliv.

125 genomförda forskningsprojekt

Inom ramen för f3 och med medel från f3:s medlemmar har ett stort antal forskningsprojekt finansierats och genomförts. Under perioden 2014–2021 finansierade f3:s medlemmar också samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system tillsammans med Energimyndigheten.

2010 genomfördes det första projektet, en pilotstudie som identifierade FoU-utmaningarna för svenska biodrivmedelsaktörer. Sedan dess har totalt 125 projekt genomförts, med över 300 individuella projektdeltagare från närmare 90 olika organisationer. Många av projekten har lett till vetenskaplig publicering av resultat.

Resultaten från alla forskningsprojekt finns i vårt publikationsbibliotek.

Pågående forskningsprojekt

Innovationsklustrets medlemmar är aktiva i forskning där målet är att ta fram resultat som kan bidra till omställningen till en fossiloberoende transportsektor med hjälp av hållbara biodrivmedel.

Här visas exempel på pågående forskningsprojekt som f3:s medlemmar deltar i.

CESTAP, Competence cEntre in Sustainable Turbine fuels for Aviation and Power

CESTAP promotes production and use of efficient, sustainable, and cost-effective turbine fuels that ultimately can be used as true mono-fuels, completely replacing fossil fuels in stationary gas turbines and aviation jet engines. CESTAP includes stakeholders from the whole value chain.

Läs mer »

En flexibel bioekonomi – nyckelfaktor för investeringar i bioraffinaderier

Risker relaterade till den framtida utvecklingen på råvaru- och produktmarknader begränsar investeringarna i storskaliga bioraffinaderiner och användningen av inhemska hållbara bioresurser. Flexibla värdekedjor och produktionstekniker skulle kunna ge robusthet givet osäker framtida utveckling.

Läs mer »

Projektledare: Elisabeth Wetterlund, Luleå tekniska universitet.

Kostnader för att reducera växthusgasutsläpp från väg- och flygtransporter

Kostnaden för att reducera växthusgasutsläpp är central för såväl företag som samhället och beror på vad det kostar att producera drivmedlet och hur mycket det reducerar utsläppen. Projektet ska visa på reduktionskostnaderna för olika typer av biodrivmedel och elektrobränslen.

Läs mer »

Projektledare: Julia Hansson, IVL Svenska miljöinstitutet

Framtidens biodrivmedelsproduktion i EU

Ett policylandskap som anpassas till ökade klimatambitioner förväntas öka efterfrågan på biodrivmedel och därmed påverka marknaden i EU. Hur ser utvecklingen ut fram till 2030 och hur kan den industriella infrastrukturen på sikt kan användas för att ställa om andra…

Läs mer »

Projektledare: Jonas Zetterholm, RISE

ECO-FORCE FUELS: Gröna förnybara marina drivmedel

Projektet syftar till att producera svavelfri marin bioråolja från skogsrester som kan blandas in i konventionell petroleumbaserad olja för att uppfylla bränslestandarder och strikta utsläppsbestämmelser. Blandningen kommer kunna leva upp till förbättrade bränsleeffektivitetskrav för framtida fartyg och utgöra ett prisvärt…

Läs mer »

Projektledare: Pavlos Christakopoulos, Luleå tekniska universitet

Bioenergins roll för att nå de energi- och klimatpolitiska målen

Projektet ska visa hur bioenergins roll och funktion i att nå energi- och klimatpolitiska mål förändras till 2050 i takt med omvärldens omställning till fossilfritt. Ett mål är att identifiera flexibla bioenergisystem med liten risk för inlåsningar utifrån förväntade snabba…

Läs mer »

Projektledare: Pål Börjesson, Lunds universitet

Klimatkänsligt beslutsstöd för godstransportplanering och beslutsfattande

Med ett AI-baserat beslutsstödsverktyg kan myndigheter som planerar, driver och kontrollerar transportsystemet avsevärt minska växthusgasutsläppen från godstransporter. Verktyget ska kunna leverera högupplösta transportanalyser som möjliggör effektiva klimatrelevanta transportpolitiska instrument.

Läs mer »

Projektledare: Gunnar Flötteröd, VTI

Strategier för minskade koldioxidutsläpp genom landansluten el för godssjöfart

Driften av fartygs hjälpmotorer vid kaj står för ungefär fem procent av sjöfartens totala bränsleanvändning. Att ersätta marinbränslet med landansluten el skulle minska bränsleanvändningen och koldioxidutsläppen.

Läs mer »

Projektledare: Henrik Sjöstrand, VTI

Potential och förutsättningar för svensk sjöfarts omställning till fossilfri framdrift

Växthusgasutsläppen från sjöfarten ökar. Projektet ska förbättra kunskapen om förutsättningarna att implementera alternativa framdriftstekniker och bränslen i olika tidsperspektiv; idag, 2030 och 2045. Teknikerna är framdrift med el, biobränslen, bränsleceller med vätgas och andra nya bränslen (ammoniak eller elektrobränslen).

Läs mer »

Projektledare: VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut