Projektformer

För strategisk planering av omställningen till ett fossilfritt energisystem krävs bred och vetenskapligt grundad kunskap som beslutsstöd. f3 bedriver systeminriktad och tvärvetenskaplig forskning kopplad till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel. Projekten som finansieras kompletterar pågående forskning och söks internt inom centret, beslutas av f3:s styrelse och genomförs av centrets parter och i samarbete med andra relevanta aktörer. Mer information för centrets parter finns här.

Genom värdorganisationen Chalmers Industriteknik finansierar f3 tillsammans med Energimyndigheten samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Forskningsprojekt inom samverkansprogrammet utlyses separat.

f3 har varit aktivt sedan 2011 och den första programperioden av samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system pågick mellan 2014 och 2017. Den andra fyraåriga programperioden startade i januari 2018.

Samtliga projekt kategoriseras efter fem områden.

Korta fakta

70 f3-projekt

55 projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system

87 organisationer representerade i olika projekt

320 individuella projektdeltagare

54 vetenskapliga publikationer

2010 genomfördes det första f3-projektet, en pilotstudie som identifierade FoU-utmaningarna för svenska biodrivmedelsaktörer

FORSKNINGSOMRÅDEN

 • Övergripande tekniska, ekonomiska och miljömässiga systemstudier

  Forskning ur större perspektiv gällande behov och resurser i olika samhällssektorer för drivmedelsomställningen, till exempel avseende råvaruanspråk, flöden, användning och infrastruktur.

 • Strategier, styrmedel och aktörer

  Analyser av visioner, strategier och styrmedel på olika beslutsnivåer för drivmedelsomställning, ekonomiska konsekvenser under olika antaganden, miljöeffekter, legitimitet, transparens och politisk acceptans för produktion och användning av hållbara förnybara drivmedel hos olika aktörer.

 • Jämförande systemanalys

  Jämförelser ur energi-, hållbarhets- och kostnadsperspektiv av olika processkedjor och processlösningar, råvaror och deras användningsområden, samproduktion av olika drivmedel och egenskaper hos kringliggande system, till exempel geografi, integration, storleksaspekter och distribution.

 • Processintegration och effektivisering

  Forskning kring utformning av eller jämförelse av koncept för systemmässigt effektiv drivmedelsproduktion, både i fristående anläggningar och som integrerade lösningar eller åtgärder, till exempel i olika former av bioraffinaderier.

 • Forskningssynteser

  Studier av forskningsläge, kunskapsgap och möjliga utvecklingsvägar på specifika områden eller för värdekedjans omgivande villkor. Kunskapssynteser är begränsade överblickar av exempelvis rådande utveckling.

Forskningsprojekt

Sök efter specifika projekt, faktablad och reportage på sidan Publikationer »

Sortering av projekt

Projektstatus

Effektivast användning av biomassa – till biobränsle eller elektrobränsle?

Hur påverkas det europeiska energisystemet av olika högt ställa krav på inblandning av biodrivmedel på medellång (år 2040) och lång…

Läs mer »

Projektledare: Fredrik Hedenus

Samverkans­program  | Slutfört | 2022-10-05

Processer för produktion av drivmedel via deoxygenerad bioolja

IH2-processen har oöverträffad systemeffektivitet, visar en jämförelse mellan fyra processvägar för att framställa syrefattig bioolja, en råvara för drivmedel som…

Läs mer »

Projektledare: Shareq Mohd Nazir

Samverkans­program  | Slutfört | 2022-06-23

Svavelfritt ligninbaserat marinbränsle

Ett nytt drivmedel baserat på restprodukter från skogen skulle kunna minimera sjöfartens utsläpp av både svavel och koldioxid, visar tester…

Läs mer »

Projektledare: Dimitris Athanassiadis

Samverkans­program  | Slutfört | 2022-06-17

Samband mellan styrmedel, produktion och konsumtion av biodrivmedel i Europa och hur det påverkar Sverige

Reduktionsplikten i Sverige fungerar väl och har lett till hög användning av biodrivmedel med hög växthusgasprestanda och i särklass störst…

Läs mer »

Projektledare: Liv Lundberg

Samverkans­program  | Slutfört | 2022-06-03

Biltrafikens klimatpåverkan på väg mot klimatneutralitet

För att minska transportsektorns fossila koldioxidutsläpp och nå politisk satta mål krävs både ökad elektrifiering och ökad användning av biodrivmedel…

Läs mer »

Projektledare: Göran Berndes

Samverkans­program  | Slutfört | 2022-06-03

Minskade negativa miljöeffekter av biomassaproduktion genom produktion av mer biomassa

Förändrad markanvändning och multifunktionella produktionssystem kan minska jordbrukets negativa miljöeffekter samtidigt som produktionen av biomassa ökar. Efterfrågan på biodrivmedel och…

Läs mer »

Projektledare: Göran Berndes

Samverkans­program  | Slutfört | 2022-05-23

Bio-elektro-bränslen – teknik med potential för ökad resurseffektivitet

Det går att producera två till tre gånger så mycket biodrivmedel ur vår begränsade biomassaresurs med en hybridteknik som integrerar…

Läs mer »

Projektledare: Erik Furusjö

Samverkans­program  | Slutfört | 2022-05-17

Multitankstationer

Introduktionen av förnybar vätgas kan underlättas om framtidens multitankstation producerar och/eller säljer vätgas tillsammans med andra drivmedel. Vätgas kan spela…

Läs mer »

Projektledare: Anders Hjort och Anton Fagerström

Samverkans­program  | Slutfört | 2022-03-29

Klimatpositiva och koleffektiva bioflygbränslen, går det? – en systematisk utvärdering av potential och kostnader

Klimatpåverkan från flyget kan elimineras fullt ut om produktionen av flygbränsle kombineras med infångning och lagring av koldioxid. I produktionsprocesser…

Läs mer »

Projektledare: Erik Furusjö

Samverkans­program  | Slutfört | 2022-03-23

Framtidssäkrade biodrivmedel genom ökad nytta från biogent kol – Kol-, klimat- och kostnadseffektivitet (K3)

Nyckeln till en ökad biodrivmedelsproduktion från restströmmar från skogen är att kombinera produktionen med tekniker som nyttjar betydligt mer av…

Läs mer »

Projektledare: Elisabeth Wetterlund

Samverkans­program  | Slutfört | 2022-03-23

Biodrivmedel från snabbväxande lövträd – en syntesstudie från råvara till drivmedel

I Sverige finns mycket goda förutsättningar att storskaligt odla poppel eller andra snabbväxande lövträd som biomassabas till drivmedel. Studien har…

Läs mer »

Projektledare: Henrik Böhlenius

Samverkans­program  | Slutfört | 2022-03-14

Är LBG en del av lösningen på sjöfartens utsläpp av växthusgaser?

Inom ett par år kan det finnas en reell möjlighet för sjöfarten att byta fossil LNG mot förnybar flytande metan…

Läs mer »

Projektledare: Karl Jivén

Samverkans­program  | Slutfört | 2022-03-01

Konsekvenser av motstridiga LCA-regelverk för producenter och användare av drivmedel

Livscykelanalys (LCA) är ett viktigt verktyg för många aktörer i transportsektorn. Här tillämpas tre relevanta ramverk med livscykelperspektiv på åtta…

Läs mer »

Projektledare: Tomas Rydberg

Samverkans­program  | Slutfört | 2022-02-24

Framtida bränsleval för flyg, sjöfart och vägtransporter ur ett systemperspektiv

Att införa förnybara drivmedel i sjöfarts- och flygsektorn är avgörande för att minska transportsektorns totala koldioxidutsläpp. Här analyseras vilka förnybara…

Läs mer »

Projektledare: Julia Hansson

Samverkans­program  | Slutfört | 2022-02-15

Förnybara drivmedel för färjor i kollektivtrafik

I Sverige har kommuner och regioner länge arbetat för en övergång till fossilfri väg- och spårbunden kollektivtrafik. Dock ligger färjetrafiken…

Läs mer »

Projektledare: Linda Styhre

f3-projekt  | Slutfört | 2022-02-11

Cirkularitets- och försörjningsnytta – Metodutveckling

Förnybara drivmedel värderas idag huvudsakligen för sin klimatnytta. En nyutvecklad metod sätter pris på fler nyttor som har betydelse för…

Läs mer »

Projektledare: Tomas Lönnqvist

Samverkans­program  | Slutfört | 2022-02-03

El- och bränslecellsdrift inom massgodstransporter i städer och tätorter – Analys av systemupplägg

Vid transport av massgods, dvs. jord, sten, sand, grus och schaktmassor, är fordonens lastförmåga av stor betydelse. Batterielektriska fordon och…

Läs mer »

Projektledare: Ingrid Nordmark

Samverkans­program  | Slutfört | 2022-01-19

Hållbar HVO-produktionspotential och miljöpåverkan

Flera inhemska råvaror är lämpliga för produktion av HVO-drivmedel. Uttaget skulle kunna öka, men potentialen är inte tillräcklig för att…

Läs mer »

Projektledare: Hanna Karlsson

Samverkans­program  | Slutfört | 2021-12-09

Droppar i tanken eller en ny tank? Jämförelse av kostnader och klimatprestanda

Projektet har genomfört en jämförelse av klimatnytta, resurseffektivitet och kostnader för biodrivmedel producerade av restprodukter från skogen. Tolv biodrivmedel, varav…

Läs mer »

Projektledare: Tomas Lönnqvist

Samverkans­program  | Slutfört | 2021-08-23

Implikationer av elektrifierande av kommunala transportsystem: Regionala konsekvenser för produktion av biogas

Projektet har utforskat konsekvenser på systemnivå av att alltfler regionala kollektivtrafikföretag väljer elektrifiering framför redan utvecklade biogassystem. Hittills har detta…

Läs mer »

Projektledare: Michael Martin

Samverkans­program  | Slutfört | 2021-06-21

SunAlfa – Systeminriktad analys av processer för biodrivmedel från skogsråvara

Projektet har utvärderat en ny teknik för omvandling av biomassa till förnybart flygbränsle. Delar av tekniken verifieras experimentellt i ett…

Läs mer »

Projektledare: Christer Gustavsson

Samverkans­program  | Slutfört | 2021-05-19

KNOGA – Kostnads- och riskfördelning mellan nyckelaktörer för fossiloberoende långväga godstransporter på väg

Eldrift av tunga långväga godstransporter är ett överraskande bra alternativ för omställningen till fossilfritt, både ur klimat- och kostnadssynpunkt. Men…

Läs mer »

Projektledare: Kristina Holmgren

Samverkans­program  | Slutfört | 2021-05-03

Elektrolysassisterad förgasning av biomassa för drivmedelsproduktion

Produktionen av biodrivmedel genom förgasning kan bli upp till 30 procent effektivare om processen kombineras med elektrolys. För att…

Läs mer »

Projektledare: Sennai Asmelash Mesfun

Samverkans­program  | Slutfört | 2021-04-12

Förnybar bensin – En kunskapssammanställning

I december 2019 tillsatte Regeringen utredningen Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar,…

Läs mer »

Projektledare: Erik Furusjö och Johanna Mossberg

f3-projekt  | Slutfört | 2021-04-08

BioFlex – Biobaserad flexibel produktion av drivmedel i en kombinerad pyrolys- och förgasningsanläggning

Ett nytt sätt att kombinera termokemiska tekniker kan bidra till målet att minska klimatutsläppen från transportsektorn. I projektet BioFlex har…

Läs mer »

Projektledare: Efthymios Kantarelis

Samverkans­program  | Slutfört | 2021-04-06

Drop-in-bränslen från svartlutsdelströmmar – överbryggning av gapet mellan kort- och långsiktiga teknikspår

Strategiskt viktiga drop-in-bränslen kan produceras kostnadseffektivt av restprodukter från massaindustrin och ge både ekonomiska vinster och klimatvinster.  Efterfrågan på förnybara…

Läs mer »

Projektledare: Elisabeth Wetterlund

Samverkans­program  | Slutfört | 2020-10-09

Hur kan alkoholer bidra till en fossiloberoende fordonsflotta?

Genom att i arbetsfordon ersätta eller komplettera diesel med förnybara alkoholbränslen, kan utsläppen av koldioxid minst halveras. Bränslet och tekniken…

Läs mer »

Projektledare: Gunnar Larsson

Samverkans­program  | Slutfört | 2020-06-26

Kemiteknisk kunskapsinventering av syntesstegen vid framställning av avancerade biodrivmedel

Ett av de viktigaste processalternativen för en framtida produktion av avancerade syntetiska förnybara fordonsbränslen är via förgasning av biomassa. Det…

Läs mer »

Projektledare: Henrik Kusar

Samverkans­program  | Slutfört | 2020-05-25

Nätverk, lokala styrmedel och offentlig upphandling som främjar biogasutveckling

Städer och regioner har en avgörande roll för att främja en ökad biogasanvändning i transportsektorn. Deras verktyg är offentlig upphandling,…

Läs mer »

Projektledare: Tomas Lönnqvist

Samverkans­program  | Slutfört | 2020-02-01

Well-to-wheel livscykeldata för HVO-bränslen på den svenska marknaden

Projektet har haft som målsättning att leda till bättre data för LCA på drivmedel i Sverige, och är en uppdatering…

Läs mer »

Projektledare: Albin Källmén

f3-projekt  | Slutfört | 2019-05-31

Hållbara drivmedel – en tekno-ekonomisk WtW-analys

Ökad användning av skogsbaserade biodrivmedel och el för transporter utpekas som en central del i omställning mot ett fossilfritt samhälle…

Läs mer »

Projektledare: Karin Pettersson

Samverkans­program  | Slutfört | 2019-04-29

Biogas i transportsektorn – en aktörs- och styrmedelsanalys

Trots att biogasfordon har använts i ett par decennier är biogasmarknaden liten. Detta projekt vill för det första öka kunskapen…

Läs mer »

Projektledare: Stefan Grönkvist

Samverkans­program  | Slutfört | 2019-03-05

Teknoekonomisk utvärdering av kortsiktiga och långsiktiga teknikspår för integrerad biodrivmedelsproduktion

Sverige har som mål att nå en fossilfri fordonsflotta till 2030. På kort sikt behövs biodrivmedel som kan användas i…

Läs mer »

Projektledare: Erik Furusjö

Samverkans­program  | Slutfört | 2019-02-22

Hållbara biodrivmedel – kritisk granskning av rådande synsätt och fallstudier med utvidgad systemanalys som ger nya perspektiv och goda exempel

Detta projekt är en vidareutveckling av den forskning på hållbara bioenergisystem som bedrivs vid avdelningen för Fysisk resursteori vid Chalmers…

Läs mer »

Projektledare: Göran Berndes

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-09-27

Syntes av LCA-studier av drivmedel för tunga lastbilar

Lastbilar för godstransport på väg möjliggör ekonomisk tillväxt, de transporterar varor som mat, elektronik eller råvaror. Dagens lastbilar drivs huvudsakligen…

Läs mer »

Projektledare: Ingemar Magnusson

f3-projekt  | Slutfört | 2018-08-29

Långsiktig hållbarhetsutvärdering av fossilfria drivmedelsproduktionskoncept

Framtida utveckling av fossilfria drivmedel kommer troligen att ske under kraftigt förändrade förutsättningar med avseende på kringsystem, energipriser och styrmedel.

Läs mer »

Projektledare: Simon Harvey

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-08-21

Utsikt för förnybar flytande metan i Sverige

Förnybar flytande metan lyfts i Sverige och på EU-nivå fram som ett intressant alternativ till fossila drivmedel vid drift av…

Läs mer »

Projektledare: Anders Hjort

f3-projekt  | Slutfört | 2018-06-01

Utsikt för förnybara sjöfartsbränslen

Sjöfarten behöver införa alternativa drivmedel för att minska sin miljö- och klimatpåverkan både på kort och lång sikt. Till år…

Läs mer »

Projektledare: Julia Hansson

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-05-30

Ett innovationspolitiskt ramverk och styrmedelsalternativ för utvecklingen av bioraffinaderier

Projektet syftar till att visa på olika styrmedels potential att bidra till förverkligandet av framtidens bioraffinaderier för produktion av förnybara…

Läs mer »

Projektledare: Hans Hellsmark

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-05-14

Metanolproduktion via svartlutsförgasning med utökad råvarubas

Att effektivt kunna utnyttja biprodukter från biokemisk drivmedelsframställning är avgörande för produktionsutvecklingen, och det finns ett behov av att utvidga råvarubasen…

Läs mer »

Projektledare: Joakim Lundgren

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-05-09

Elektrolys och elektrobränslen i svensk kemi- och drivmedelsindustri: en jämförelse av kostnader och klimatnytta

För att nå de nationella målen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, 100 % förnybar kraft­produktion år 2040 och ett klimatneutralt…

Läs mer »

Projektledare: Anna-Karin Jannasch

f3-projekt  | Slutfört | 2018-05-08

Drivmedel ur lignocellulosa i kombinationsprocess

I den kontinuerliga utvärderingen av affärsmöjligheter för Agroetanol har en patenterad process­kombination för produktion av andra generationens transportbränslen uppmärksammats. Enligt…

Läs mer »

Projektledare: Anders Holmbom

f3-projekt  | Slutfört | 2018-05-07

Förgasningsbaserade drivmedel – växthusgasemissioner och lönsamhetsanalys med generella och sektorsspecifika styrmedel

Förgasningsbaserade biodrivmedelproduktionssystem har en stor potential att minska utsläppen av växthusgaser. Systemens kommersiella genomförbarhet påverkas av fossilbränslepriser, priset på biomassa…

Läs mer »

Projektledare: Kristina Holmgren

f3-projekt  | Slutfört | 2018-04-19

Integrerad utvärdering av fordonsbränslen med hållbarhets-LCA – sociala och miljömässiga konsekvenser i ett livscykelperspektiv

Hur hållbart ett visst biodrivmedel är uttrycks ofta som dess förmåga att minska utsläppen av växthusgaser jämfört med konventionella fossila…

Läs mer »

Projektledare: Elisabeth Ekener

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-03-14

Infrastruktur och fordon för lastbilstransporter med el och vätgas som drivmedel

Globalt sett pågår intensiv forskning om samt ut­veckling och demonstration av elvägar och bränsleceller för vägbundna transporter. Två av demonstrationsprojekten…

Läs mer »

Projektledare: Stefan Grönkvist

f3-projekt  | Slutfört | 2018-03-12

Kunskapssyntes om nya värdekedjor genom termokemisk omvandling av rötrest för ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige

För att kunna ersätta fossila drivmedel med andra generationens biodrivmedel och nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 är…

Läs mer »

Projektledare: Anna-Karin Jannasch

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-02-27

Havsbaserade biodrivmedel och ekosystemtjänster

Förnyelsebara energikällor anses generellt vara hållbara alternativ till fossila bränslen inom transportsektorn. Produktion av alger och sjöpungar i havsmiljö undersöks…

Läs mer »

Projektledare: Karin Hansen

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-02-15

Fosforåtervinning i biodrivmedel baserade på makroalger

Att byta ut fossila bränslen mot hållbara bränslen från biomassa kräver både innovativa teknolo­giska lösningar samt en råvara som inte…

Läs mer »

Projektledare: Stavros Papadokonstantakis

f3-projekt  | Slutfört | 2018-02-05

Potential för förbättringar i produktion av bioolja (ImprOil)

En väg för att producera förnybara drivmedel är att framställa bioolja från skogsbiomassa via t ex snabb pyrolys, som sedan…

Läs mer »

Projektledare: Marie Anheden

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-01-26

Biodrivmedel från åkermarksbaserad biomassa – förändrad markanvändning ur ett svenskt perspektiv

Indirekt förändrad markanvändning (iLUC) orsakad av biodrivmedelsproduktion har skapat en livlig internationell debatt. EU förväntas besluta kring framtida stödsystem och…

Läs mer »

Projektledare: Serina Ahlgren

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-01-17

Biodrivmedel och ekosystemtjänster

Att med hjälp av politiska beslut och styrmedel göra anpassningar till klimatförändringar står högt på agendan i både nationella och internationella…

Läs mer »

Projektledare: Karin Hansen

Samverkans­program  | Slutfört | 2018-01-17

Jämförande fallstudie med LCA av distributionslastbil med diesel- och ottodrivlina och olika drivmedel

Projektet har utfört en livscykelanalys (LCA) av en distributionslastbil med diesel- eller otto­drivlina och olika bränslen, med fokus på både…

Läs mer »

Projektledare: Per Hanarp

f3-projekt  | Slutfört | 2018-01-10

Utvärdering av produktionskostnader för biodrivmedel med hänsyn till reduktionsplikten

Den svenska regeringen föreslog under 2017 att införa en reduktionsplikt för drivmedelsdistributö­rer. Det skulle innebära ett krav att minska växthusgasutsläppen…

Läs mer »

Projektledare: Erik Furusjö

f3-projekt  | Slutfört | 2017-12-20

BeWhere – Aktörsinriktad analys av biodrivmedelsproduktion i Sverige

Sverige har satt upp ambitiösa mål för omställning till en fossiloberoende fordonsflotta. För att klara detta kommer avancerade, så kallade…

Läs mer »

Projektledare: Elisabeth Wetterlund

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-11-08

Hinder för ökad användning av höginblandade biodrivmedel i den svenska fordonsflottan

Regeringens mål är att Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. För att klara framtida miljömål och minska…

Läs mer »

Projektledare: Åsa Kastensson

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-10-16

Metanol som förnybart drivmedel – en kunskapsöversikt

Metanolanvändning i olika tillämpningar ökar globalt och det finns flera exempel på användning inom transportsektorn, bland annat som bränsle i…

Läs mer »

Projektledare: Ingvar Landälv

f3-projekt  | Slutfört | 2017-09-18

Färska och lagrade grödor – ett nytt sätt att organisera substratförsörjningen året runt för en biogasanläggning

Jordbruksgrödor står för en stor del av den identifierade potentialen för ökad biogasproduktion i Sverige. Detta projekt kan bidra till…

Läs mer »

Projektledare: Carina Gunnarsson

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-08-30

Industriell symbios och biodrivmedelsindustrin

Industriell symbios involverar samarbeten mellan mångfacetterade och företrädesvis lokala och regionala aktörer som tillsammans skapar ekonomiska och miljömässiga mervärden genom…

Läs mer »

Projektledare: Murat Mirata

f3-projekt  | Slutfört | 2017-08-23

Tekno-ekonomisk analys av biometanproduktion med en ny uppgraderingsteknologi

Användningen av biogas som fordonsbränsle anses vara ett av de mest effektiva medlen för att reducera utsläpp av växthusgaser i…

Läs mer »

Projektledare: Xiaoyan Ji

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-08-07

Elektrobränslens roll som drivmedel: en kostnadseffektiv lösning i framtiden?

Elektrobränslen är syntetiska kolväten producerade från koldioxid och vatten med elektricitet som huvudkälla. De är intressanta av flera anledningar, t.ex…

Läs mer »

Projektledare: Maria Grahn

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-06-27

Från visioner till digitala lösningar – lokal omställning till fossilfria transportsystem

Det råder stor osäkerhet om hur övergången till ett fossilfritt transportsystem ska ske. I kommuner och regioner undrar tjänstemän och…

Läs mer »

Projektledare: Cecilia Sundberg

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-06-27

Produktion av bio-SNG genom biomassaförgasning kombinerat med MCEC-teknik

Förgasning av biomassa är en attraktiv teknik för effektiv omvandling av skogsbiomassa, bio­massaavfall samt andra typer av förnybara råvaror till…

Läs mer »

Projektledare: Klas Engvall

f3-projekt  | Slutfört | 2017-06-07

Overview of the proposed changes to the Renewable Energy Directive, RED

On November 30th, 2016, the European Parliament, as part of its so called Winter Package*, issued a…

Läs mer »

Projektledare: Ingrid Nyström

f3-projekt  | Slutfört | 2017-05-16

Att utvärdera positiv social påverkan – organisation och strukturering av datainsamling

Projektet syftar till att undersöka tillgängligheten för data om positiva sociala konsekvenser från förnybara fordonsbränslen. Datainsamlingen inriktades på fyra drivmedel…

Läs mer »

Projektledare: Elisabeth Ekener

f3-projekt  | Slutfört | 2017-05-10

Offentlig upphandling som styrmedel för att främja spridning och användning av förnybara drivmedel

Många kommuner i Sverige ställer krav på miljöbilar i upphandlingen av kommunala tjänstebilar, och en del ställer även specifika krav…

Läs mer »

Projektledare: Jamil Khan

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-04-26

Optimering av biodrivmedelsförsörjningskedjor baserade på förvätskningsteknik

Utformning av försörjningskedjor för bioenergi innebär vanligtvis en central anläggning kring vil­ken biomassan samlas in. I en sådan centraliserad försörjningskedja…

Läs mer »

Projektledare: Elisabeth Wetterlund

f3-projekt  | Slutfört | 2017-04-05

Miljömässiga och socio-ekonomiska fördelar av biodrivmedelsproduktion i Sverige

Användningen av biodrivmedel i Sverige har enligt Energimyndigheten lett till en utsläppsminskning med nästan 1,95 Mton CO2-ekvivalenter, jämfört med om…

Läs mer »

Projektledare: Michael Martin

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-04-03

Kunskapssyntes om elektrobränslen från biologiska processer

Sverige har som mål att ha 100% förnybar kraftproduktion år 2040, vilket bland annat ska uppnås genom utbyggnad av den…

Läs mer »

Projektledare: Anna-Karin Jannasch

f3-projekt  | Slutfört | 2017-03-28

Att möjliggöra en övergång till bioekonomi: Dynamik i innovationssystem och policy

Detta forskningsprojekt fokuserar på frågan “Vad främjar respektive hindrar utveckling och införande av integrerade bioraffinaderier i Sverige?” Genom att undersöka…

Läs mer »

Projektledare: Lars Coenen

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-01-23

Metan som drivmedel – en gate-to-wheel-studie (METDRIV)

Det globala intresset för metan som drivmedel ökar snabbt på grund av utvinningen av skiffergas. Även i Sverige ökar metan…

Läs mer »

Projektledare: Pål Börjesson

Samverkans­program  | Slutfört | 2017-01-11

Jämförande analys mellan P2G/P2L-system för kombinerad produktion av flytande och gasformiga biodrivmedel

El-till-gas, på engelska Power-to-gas (P2G), innebär att el används för att sönderdela vatten till vätgas och syrgas med hjälp av elektrolys.

Läs mer »

Projektledare: Anna-Karin Jannasch

f3-projekt  | Slutfört | 2016-12-19

Konsekvenser av EU-lagstiftning på svenska stimulansåtgärder för biobränslen

Sveriges användning av biobränslen har ökat dramatiskt under det senaste årtiondet och landet är nu ett av de ledande medlemsländerna…

Läs mer »

Projektledare: Kersti Karltorp

f3-projekt  | Slutfört | 2016-10-25

Analys av systembarriärer för produktion av skogsbaserade drivmedel

I projektet har systemrelaterade begränsningar och drivkrafter för en expansion av skogsbaserade biodrivmedel i Sverige studerats utifrån nio fallstudier av…

Läs mer »

Projektledare: Philip Peck

Samverkans­program  | Slutfört | 2016-10-12

Miljöpåverkan från ökad biodrivmedelskonsumtion i Sverige

Konsumtionen av biodrivmedel i Sverige har stadig ökat sedan år 2000. Under 2014 nådde bio­drivmedelskonsumtionen 14 % av den totala…

Läs mer »

Projektledare: Michael Martin

f3-projekt  | Slutfört | 2016-10-04

Värdekedjor med intermediära biobränslen

Projektet har jämfört olika värdekedjor från skogsråvaror till biodrivmedel med avseende på energieffektivitet, klimatnytta och kostnadseffektivitet. Fokus i jämförelsen är…

Läs mer »

Projektledare: Marie Anheden

Samverkans­program  | Slutfört | 2016-08-29

Life cycle assessments of arable land use options and protein feeds

This summary is an extended abstract for a Master of Science in Energy Environment Management thesis performed at Linköping University,…

Läs mer »

f3-projekt  | Slutfört | 2016-06-30

Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel

2013 utförde f3 ett projekt som resulterade i underlagsrapport nr 18, Dagens och framtidens hållbara drivmedel, i den statliga utredningen…

Läs mer »

Projektledare: Ingrid Nyström

f3-projekt  | Slutfört | 2016-05-12

Flexibilitet i bioraffinaderiprocesser baserade på etanolproduktion från skogen

Projektet är en kunskapssyntes av forskning och erfarenheter kring flexibilitet i bioraffinaderiprocesser baserade på etanolproduktion från svenska skogs- och lantbruksråvaror…

Läs mer »

Projektledare: Robin Kalmendal

f3-projekt  | Slutfört | 2016-05-10

Översikt över ekonomiska flöden genom Sveriges skogsbaserade ekonomi

Detta projekt har syftat till att ge en översiktlig bild av de ekonomiska flödena genom den skogsbaserade ekonomin i Sverige…

Läs mer »

Projektledare: Jonas Joelsson

f3-projekt  | Slutfört | 2016-02-25

Hur kan metan från skogsråvara komplettera biogas från anaerob rötning i den svenska transportsektorn?

Metan från skogsråvara kan ge ett betydande bidrag till en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Teknisk kunskap finns och flera svenska aktörer…

Läs mer »

Projektledare: Stefan Grönkvist

f3-projekt  | Slutfört | 2016-02-18

Metodvalets inverkan på klimatpåverkansbedömning av biodrivmedel och annan skogsråvaruanvändning

Det finns potentiellt stora klimatvinster med drivmedel från svensk skogsråvara. …

Läs mer »

Projektledare: Gustav Sandin Albertsson

Samverkans­program  | Slutfört | 2016-01-07

Biogas från jordbrukets restflöden – var och hur mycket?

De senaste åren har antalet gasdrivna bilar och bussar ökat snabbt i Sverige. Detta projekt undersöker hur mycket fordonsgas vi…

Läs mer »

Projektledare: Martin Persson

Samverkans­program  | Slutfört | 2016-01-07

Översikt över biodrivmedelsproduktion, policy och forskning i Kanada och USA

Produktionen av biodrivmedel har ökat kraftigt i Nordamerika under de senaste åren. USA leder utvecklingen bland annat med hjälp av…

Läs mer »

Projektledare: Michael Martin

f3-projekt  | Slutfört | 2015-12-17

Syntesgas från jordbruksråvara – en översikt av möjliga tekniska lösningar

Syntesgas, eller syngas, är en gasblandning bestående av kolmonoxid (CO) och vätgas (H2) i olika proportioner, ibland ingår även koldioxid…

Läs mer »

Projektledare: Serina Ahlgren

f3-projekt  | Slutfört | 2015-11-26

Koldioxid i fokus? Genomgång av miljösystemanalyser av biodrivmedelsproduktion i Sverige

Under de senaste åren har en ökande mängd forskning ägnats åt att utvärdera produktionen av biodrivmedel för att säkerställa att…

Läs mer »

Projektledare: Michael Martin

f3-projekt  | Slutfört | 2015-11-12

Drivmedelsalternativ för bussar i kollektivtrafiken i Sverige

Sverige har satt det ambitiösa målet att införa en fossilfri fordonsflotta år 2030, vilket är ett viktigt steg mot målet…

Läs mer »

Projektledare: Semida Silveira

f3-projekt  | Slutfört | 2015-10-15

Livscykelanalys och teknoekonomisk analys av två processalternativ för enzymtillverkning i produktion av andra generationens bioetanol

Produktion av etanol från lignocellulosa är en mycket komplex process bestående av olika samverkande åtgärder: förbehandling av råvaran, enzymatisk hydrolys…

Läs mer »

Projektledare: Ola Wallberg

f3-projekt  | Slutfört | 2015-09-25

Förnybara drivmedel i Västra Götaland – Utmaningar och möjligheter

Den här förstudien har genomförts på uppdrag av Västra Götalandsregionens miljö- och regionutvecklingssekretariat, som en del av deras strategiska planering…

Läs mer »

Projektledare: Ingrid Nyström

f3-projekt  | Slutfört | 2015-08-25

Framtida bioraffinaderi för produktion av propionsyra, etanol, biogas, värme och energi – En svensk fallstudie

Idag utvecklas många förnybara kemikalier, både biobränslen och plattformskemikalier, och ett flertal studier visar på fördelar med dessa när de…

Läs mer »

Projektledare: Pål Börjesson

f3-projekt  | Slutfört | 2015-08-10

Utveckling av livscykelanalysbaserade miljövarudeklarationer för fordonsbränslen

Marknadens behov av livscykelanalysbaserade miljövarudeklarationer (Environmental Product Declaration, EPD) av fordonsbränslen förutspås öka i en nära framtid. EPD är ett…

Läs mer »

Projektledare: Lisa Hallberg

f3-projekt  | Slutfört | 2015-07-07

Kartläggning och jämförelse av svenska och internationella biobutanolprojekt

Butanoler är alkoholer bestående av fyra kolatomer och finns tillgängliga i fyra strukturella former, vilka idag huvudsakligen används som lösningsmedel…

Läs mer »

Projektledare: Niklas Strömberg

f3-projekt  | Slutfört | 2015-07-07

Well-to-wheel livscykeldatabas för fossila och förnybara transportbränslen på den svenska marknaden

Kommersiella transportbränslen på marknaden är blandningar av olika beståndsdelar, och praktiskt taget alla har biobaserade komponenter (etanol i bensin, FAME/HVO…

Läs mer »

Projektledare: Lisa Hallberg

f3-projekt  | Slutfört | 2014-12-15

Lignocellulosabaserad etanolproduktion i bioraffinaderier – Västhusgasprestanda och energibalanser

Hållbarhetsprestanda för biodrivmedel utvärderas ofta med livscykelanalys. Baserat på denna metod har standardiserade riktlinjer tagits fram inom ramen för EU:s…

Läs mer »

Projektledare: Serina Ahlgren

f3-projekt  | Slutfört | 2014-08-26

Faktorer som påverkar utvecklingen av biogas

Sverige har tagit en ledande position i utvecklingen av uppgraderad biogas i transportsektorn, men simultan utveckling av produktion, infrastruktur och…

Läs mer »

Projektledare: Stefan Grönkvist

f3-projekt  | Slutfört | 2014-07-14

LCA av bioraffinaderier – Identifiering av nyckelfaktorer och metodologiska rekommendationer

Rådande trender inom bioenergi pekar mot effektivare utnyttjande av biomassaråvara i så kallade bioraffinaderier. En viktig aspekt när man talar…

Läs mer »

Projektledare: Serina Ahlgren

f3-projekt  | Slutfört | 2014-07-10

Valorisation av biprodukter och råvaruintag i biodrivmedelsindustrin

Det finns många potentiellt nyttiga ämnen som kan extraheras ur biprodukter från biodrivmedelsindustrin och som kan komma till användning på…

Läs mer »

Projektledare: Michael Martin

f3-projekt  | Slutfört | 2014-05-20

Påverkan från energigrödor för biogasproduktion på växthusgasemissioner, markkolhalt och produktion av livsmedelsgrödor – En fallstudie på gårdsnivå

Att åkermark används för produktion av energigrödor är redan idag verklighet i vissa länder. För att kunna leva upp till…

Läs mer »

Projektledare: Lovisa Björnsson

f3-projekt  | Slutfört | 2014-04-04

Scenarier för storskalig integration av biodrivmedel i den svenska vägtransportsektorn

Transportsektorns oljeberoende och växande energianvändning har på senare år ökat intresset för biodrivmedel som en åtgärd för minskade växthusgas utsläpp…

Läs mer »

Projektledare: Erik Ahlgren

f3-projekt  | Slutfört | 2014-04-03

Optimerad logistik för biogasproduktion

Biogas har en unik potential att minska såväl beroendet av fossila bränslen som klimatpåverkan från avfall, gödsel och bränsle. Tidigare studier…

Läs mer »

Projektledare: David Ljungberg

f3-projekt  | Slutfört | 2014-03-13

Optimal lokalisering av produktion av andra generationens biodrivmedel i Sverige, del 2

Sverige har goda tillgångar på skogsbiomassa och är av betydande intresse vad gäller framtida storskalig produktion av nästa generations biodrivmedel.

Läs mer »

Projektledare: Elisabeth Wetterlund

f3-projekt  | Slutfört | 2014-02-26

Fordonsbränslens sociala och socioekonomiska påverkan

För att minska användningen av fossila bränslen har samhället strävat efter att hitta förnyelsebara alternativ. På senare tid har man…

Läs mer »

Projektledare: Elisabeth Ekener

f3-projekt  | Slutfört | 2014-01-22

Konvertering av biogas till metanol eller DME på gårdsnivå

I dagsläget (2013) används biogas till produktion av värme och el eller uppgraderas, till exempel till fordonsgas. 2012 fanns 26…

Läs mer »

Projektledare: Per-Ove Persson

f3-projekt  | Slutfört | 2014-01-17

Kartläggning av forskning och utveckling kring biodrivmedel i Österrike

Projektet överblickar forskning och utveckling kring biodrivmedel i Österrike med utgångspunkt i rådande situation och regelverk.  Rapporten täcker nationell produktion,…

Läs mer »

Projektledare: Joakim Lundgren

f3-projekt  | Slutfört | 2014-01-15

Styrmedel för förnybara drivmedel – en internationell jämförelse

Produktionen av förnybara drivmedel kräver generellt olika former av stöd för att nå kommersiell mognad. Den mest väletablerade och omfattande…

Läs mer »

Projektledare: Stefan Grönkvist

f3-projekt  | Slutfört | 2014-01-10

Status för forskningen kring algbiomassa som råvara för bioenergiproduktion

Att använda alger som råmaterial för bränsleproduktion kan vara en av lösningarna till att öka mängden förnybara bränslen. Intresset och…

Läs mer »

Projektledare: Johanna Berlin

f3-projekt  | Slutfört | 2014-01-08

Biogashydrat – Nya system för uppgradering, transport och förvaring av biometan

Ett generellt problem när det kommer till biogas av bränslekvalitet är kostnads- och energieffektiv transport och förvaring. Ett alternativ skulle…

Läs mer »

Projektledare: Ida Norberg

f3-projekt  | Slutfört | 2014-01-08

Värdekedjan för biometan från skogsindustrin

Projektets övergripande mål har varit att identifiera tekniska, ekonomiska och miljömässigt hållbara system för biometanproduktion integrerat med skogsindustrin. Projektets resultat…

Läs mer »

Projektledare: Anna von Schenck

f3-projekt  | Slutfört | 2014-01-07

Kolbevarande fermentering för produktion av biobränslen – en jämförande systemanalys

När bränsle produceras från biomassa bildas koldioxid vilket innebär en förlust av massa på vägen mellan skogen eller fältet och…

Läs mer »

Projektledare: Robert Nilsson

f3-projekt  | Slutfört | 2013-11-28

Alternativa biomassakällor för produkter som konkurrerar med skogsråvarubaserade biobränslen

Idag finns ett antal biobränslen i olika stadier av utveckling; från etanol, RME och talloljediesel till metan, metanol och DME…

Läs mer »

Projektledare: Louise Staffas

f3-projekt  | Slutfört | 2013-10-10

En översikt av energiekonomiska modellstudier av framtida biodrivmedelsanvändning

Under senare år har den vetenskapliga litteraturen presenterat ett ökande antal energiekonomiska modellbaserade systemanalysstudier vilka behandlar transportsektorn som en integrerad…

Läs mer »

Projektledare: Martin Börjesson Hagberg

f3-projekt  | Slutfört | 2013-10-10

Samproduktion av lignocellulosa-baserad etanol och biogas i innovativa bioraffinaderisystem – utvärdering av hållbarhetsprestanda

Det här projektet summerar de mest lovande biokemiska produktionskedjorna för etanol och biogas från lignocellulosa där framställningen integreras med produktion…

Läs mer »

Projektledare: Pål Börjesson

f3-projekt  | Slutfört | 2013-08-27

Aktuell utveckling av biodrivmedel i Afrika söder om Sahara – Policy, produktion och forskning

I många länder söder om Sahara i Afrika pågår produktion och forskning om biodrivmedel, men skillnaderna i produktionsskala och råvaror…

Läs mer »

Projektledare: Serina Ahlgren

f3-projekt  | Slutfört | 2013-08-12

Översikt av systemstudier av biodrivmedelsproduktion via integrerad biomassaförgasning

Ett stort antal nationella och internationella teknoekonomiska studier gällande industriellt integrerade biobränsleförgasare för produktion av syntesgasbaserade drivmedel har publicerats under…

Läs mer »

Projektledare: Joakim Lundgren

f3-projekt  | Slutfört | 2013-06-14

Biobränslen och markanvändning i Sverige – en översikt av effekter av markanvändning

Syftet med projektet har varit att undersöka det aktuella kunskapsläget och identifiera kunskapsluckor relaterade till markanvändning vid biobränsleproduktion. Fokus ligger…

Läs mer »

Projektledare: Jonas Höglund

f3-projekt  | Slutfört | 2013-05-27

Fossila drivmedel som referens – en litteraturöversikt

Många LCA-studier (livscykelanalys) har undersökt miljöpåverkan av användning av biodrivmedel i jämförelse med fossila bränslen. Eftersom dessa studier ofta använder…

Läs mer »

Projektledare: Serina Ahlgren

f3-projekt  | Slutfört | 2013-05-20

Förgasning av biomassa – en översikt av tekniska hinder och aktuella forskningsfrågor för tillämpning i stor skala

Termisk förgasning i stor skala för samproduktion av el och fjärrvärme och/eller drivmedels- eller materialproduktion är en central produktionsväg för…

Läs mer »

Projektledare: Truls Liliedahl

f3-projekt  | Slutfört | 2013-05-17

Optimal lokalisering av produktion av andra generationens biodrivmedel i Sverige

Storskalig produktion av andra generationens biodrivmedel kräver god tillgång på råvara. Sverige är rikt på både skogsbiomassa och cellulosabaserat avfall…

Läs mer »

Projektledare: Elisabeth Wetterlund

f3-projekt  | Slutfört | 2013-05-17

Biodrivmedel i Australien och Asien-Stillahavsregionen

Projektet överblickar pågående aktiviteter och aktörer relaterade till biodrivmedel i Australien och Asien-Stillahavsregionen, med fokus på APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation.

Läs mer »

Projektledare: Kes McCormick

f3-projekt  | Slutfört | 2013-04-29

Glycerolbaserad isobutanol

I jakten på förnybara bränslealternativ diskuteras flera olika ersättningar för bensin som kan blandas i densamma. Den vanligaste är etanol,…

Läs mer »

Projektledare: Christian Hulteberg

f3-projekt  | Slutfört | 2013-04-12

En internationell överblick av bioekonomiska strategier och visioner

Konceptet ”bioekonomi” kan betraktas som en konsekvens av forskningens utveckling när det kommer till biobaserad energi och material. I en…

Läs mer »

Projektledare: Louise Staffas

f3-projekt  | Slutfört | 2013-04-10

Förstudie av biogasproduktion genom lågtemperaturpyrolys av biomassa

Projektet är en tvärvetenskaplig studie av biogasproduktion genom lågtemperaturpyrolys av biomassa. Olika aspekter på biomassaproduktion och kemisk omvandling kommer har…

Läs mer »

Projektledare: Stefan Grönkvist

f3-projekt  | Slutfört | 2013-04-05

Styrmedel som främjar biodrivmedel i Sverige

Biodrivmedel betraktas som en av nycklarna till reduktion av transportsektorns växthusgasutsläpp, och under en period har tillämpning av nationella och…

Läs mer »

Projektledare: Kristina Holmgren

f3-projekt  | Slutfört | 2012-11-23

Kartläggning av biodrivmedel i Brasilien

Projektet har framställt en omfattande lista över FoU-aktiviteter och aktörer relaterade till biodrivmedel i Brasilien. Kartläggningen har gjorts genom webb-…

Läs mer »

Projektledare: Niklas Berglin

f3-projekt  | Slutfört | 2012-06-15

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel i EU ur ett svenskt perspektiv

Detta projekt har syftat till att ge en överblick över EU:s hållbarhetskriterier inom Förnybarhetsdirektivet (RED) och Bränslekvalitetsdirektivet (FQD) och hur…

Läs mer »

Projektledare: Serina Ahlgren

f3-projekt  | Slutfört | 2012-06-15

Utmaningar inom forskning och utveckling för svenska biodrivmedelsaktörer

I samband med hållbarhet och biobränslen diskuteras ofta klimatfördelar och växthusgaser och i media hörs röster som hävdar att biobränslen…

Läs mer »

f3-projekt  | Slutfört | 2010-06-25