Forskning som ökar systemförståelsen

f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel har en bakgrund i ett långt forskningssamarbete kring systemfrågor för förnybara drivmedel.

Vi arbetar för att öka systemförståelsen hos samhällsaktörer om hur biodrivmedel kan minska transportsektorns koldioxidutsläpp och bidra till att göra den fossilfri.

Det finns tre övergripande utmaningar:

  1. Tillgången på hållbara resurser är begränsad. Den behöver därför användas resurseffektivt där den gör störst klimatnytta.
  2. Förnybara drivmedel måste ha hög klimateffektivitet. De förnybara drivmedlen måste produceras och användas så att koldioxidutsläppen minskar så mycket som möjligt. Såväl råvarubasen som produktionsteknikerna och kunskapen om hur man uppnår minsta möjliga klimatpåverkan för alla typer av förnybara drivmedel måste fortsätta utvecklas.
  3. Det krävs faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel. Enbart ökade kunskaper räcker inte – vi behöver förverkliga faktisk förändring. Forskning visar att kraftfulla, snabba och samtidigt långsiktigt hållbara insatser är vad som krävs från politiker, myndigheter och näringsliv.

125 genomförda forskningsprojekt

Inom ramen för f3 och med medel från f3:s medlemmar har ett stort antal forskningsprojekt finansierats och genomförts. Under perioden 2014–2021 finansierade f3:s medlemmar också samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system tillsammans med Energimyndigheten.

2010 genomfördes det första projektet, en pilotstudie som identifierade FoU-utmaningarna för svenska biodrivmedelsaktörer. Sedan dess har totalt 125 projekt genomförts, med över 300 individuella projektdeltagare från närmare 90 olika organisationer. Många av projekten har lett till vetenskaplig publicering av resultat.

Resultaten från alla forskningsprojekt finns i vårt publikationsbibliotek.

Pågående forskningsprojekt

Innovationsklustrets medlemmar är aktiva i forskning där målet är att ta fram resultat som kan bidra till omställningen till en fossiloberoende transportsektor med hjälp av hållbara biodrivmedel.

Här visas exempel på pågående forskningsprojekt som f3:s medlemmar deltar i.

Var sker godstransportsektorns framtida växthusgasutsläpp?

Projektet ska utvärdera storleksordningen och fördelningen av de totala transportrelaterade utsläppen från svenska godstransporter idag och i framtiden. Analysen kommer att visa hur mycket andra sektorer berörs av transportrelaterade utsläpp samt hur de påverkas av vägval för transportsektorns omställning. Resultaten…

Läs mer »

Projektledare: Kristina Holmgren, RISE Research Institutes of Sweden

Klimatpåverkan av koleffektiva skogsbaserade värdekedjor

Projektet undersöker hur skogsrester och industriella sidoströmmar effektivt kan stödja utfasningen av fossila bränslen och mildra klimatförändringarna i energisektorn och samhället. Med dagens produktionsteknik förloras mycket av råvarorna som koldioxid i processutsläpp. Målet är att utvärdera klimatpåverkan från koleffektiva värdekedjor…

Läs mer »

Projektledare: Olivia Cintas Sanchez, RISE Research Institutes of Sweden

Öka klimatfördelarna med bioenergi genom att inkludera alternativkostnaden för koldioxid för biomassa i energisystemmodeller

Många energisystemmodeller antar att all bioenergi orsakar nollutsläpp. I projektet beräknas kolalternativkostnaden för olika bioenergiresurser med hjälp av två välrenommerade modeller. Uppskattningar implementeras i den ledande energisystemmodellen PyPSA , för att analysera vilka bioenergiresurser som bidrar till ett klimatvänligt energisystem…

Läs mer »

Projektledare: Lina Reichenberg, Chalmers tekniska högskola

Klassificering och hållbarhetskriterier för förnybara drivmedel i EU – vad gäller egentligen?

EU:s förnybartdirektiv RED inkluderar en standardiserad metodik för att klassificera och beräkna växthusgasutsläpp från bränslen. Men det är oklart hur metoden ska appliceras i flera fall, som vid blandande råvaror eller för integrerade anläggningar. Detta projekt ska identifiera kring vilka…

Läs mer »

Projektledare: Karin Pettersson, RISE Research Institutes of Sweden

GotBio: Potential för biobaserad energi i koldioxidneutrala scenarier på Gotland

Gotland ska driva på omställningen genom att agera pilotområde för ett hållbart energisystem. Detta projekt ska undersöka den långsiktiga potentialen och synergierna mellan biogas, vätgas och deras biprodukter för användning inom industri- och transportsektorn ur ett övergripande systemperspektiv. Målet är…

Läs mer »

Projektledare: Sofia Klugman, IVL Svenska Miljöinstitutet

Policy Instruments for Fossil Free Freight (PIFF)

I projektet analyseras styrmedel som kan bidra till minskade växthusgasutsläpp inom godstransportsektorn samtidigt som svensk konkurrenskraft bibehålls eller ökar. Projektet ska bidra med kunskap och rekommendationer kring vilka kostnadseffektiva styrmedel som kan implementeras för att uppnå målet om nettonollutsläpp 2045.

Läs mer »

Projektledare: Yvonne Andersson-Sköld, VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut

Från fossilt till bio – klimatpåverkan av drivmedelsdistribution (FIBER)

Transportlogistiken kring biodrivmedel är långt ifrån lika välutvecklad som logistiken kopplad till olja och petroleum, som har stordriftsfördelar och väl etablerade distributionsnoder. Studien ska undersöka och kartlägga hur förändrad drivmedelsanvändning för tunga transporter och i industrin kan komma att se…

Läs mer »

Projektledare: Nanna Fukoshima, VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut

CESTAP, Competence cEntre in Sustainable Turbine fuels for Aviation and Power

CESTAP promotes production and use of efficient, sustainable, and cost-effective turbine fuels that ultimately can be used as true mono-fuels, completely replacing fossil fuels in stationary gas turbines and aviation jet engines. CESTAP includes stakeholders from the whole value chain.

Läs mer »

En flexibel bioekonomi – nyckelfaktor för investeringar i bioraffinaderier

Risker relaterade till den framtida utvecklingen på råvaru- och produktmarknader begränsar investeringarna i storskaliga bioraffinaderiner och användningen av inhemska hållbara bioresurser. Flexibla värdekedjor och produktionstekniker skulle kunna ge robusthet givet osäker framtida utveckling.

Läs mer »

Projektledare: Elisabeth Wetterlund, Luleå tekniska universitet.

Kostnader för att reducera växthusgasutsläpp från väg- och flygtransporter

Kostnaden för att reducera växthusgasutsläpp är central för såväl företag som samhället och beror på vad det kostar att producera drivmedlet och hur mycket det reducerar utsläppen. Projektet ska visa på reduktionskostnaderna för olika typer av biodrivmedel och elektrobränslen.

Läs mer »

Projektledare: Julia Hansson, IVL Svenska miljöinstitutet

Framtidens biodrivmedelsproduktion i EU

Ett policylandskap som anpassas till ökade klimatambitioner förväntas öka efterfrågan på biodrivmedel och därmed påverka marknaden i EU. Hur ser utvecklingen ut fram till 2030 och hur kan den industriella infrastrukturen på sikt kan användas för att ställa om andra…

Läs mer »

Projektledare: Jonas Zetterholm, RISE

ECO-FORCE FUELS: Gröna förnybara marina drivmedel

Projektet syftar till att producera svavelfri marin bioråolja från skogsrester som kan blandas in i konventionell petroleumbaserad olja för att uppfylla bränslestandarder och strikta utsläppsbestämmelser. Blandningen kommer kunna leva upp till förbättrade bränsleeffektivitetskrav för framtida fartyg och utgöra ett prisvärt…

Läs mer »

Projektledare: Pavlos Christakopoulos, Luleå tekniska universitet

Bioenergins roll för att nå de energi- och klimatpolitiska målen

Projektet ska visa hur bioenergins roll och funktion i att nå energi- och klimatpolitiska mål förändras till 2050 i takt med omvärldens omställning till fossilfritt. Ett mål är att identifiera flexibla bioenergisystem med liten risk för inlåsningar utifrån förväntade snabba…

Läs mer »

Projektledare: Pål Börjesson, Lunds universitet

Klimatkänsligt beslutsstöd för godstransportplanering och beslutsfattande

Med ett AI-baserat beslutsstödsverktyg kan myndigheter som planerar, driver och kontrollerar transportsystemet avsevärt minska växthusgasutsläppen från godstransporter. Verktyget ska kunna leverera högupplösta transportanalyser som möjliggör effektiva klimatrelevanta transportpolitiska instrument.

Läs mer »

Projektledare: Gunnar Flötteröd, VTI

Strategier för minskade koldioxidutsläpp genom landansluten el för godssjöfart

Driften av fartygs hjälpmotorer vid kaj står för ungefär fem procent av sjöfartens totala bränsleanvändning. Att ersätta marinbränslet med landansluten el skulle minska bränsleanvändningen och koldioxidutsläppen.

Läs mer »

Projektledare: Henrik Sjöstrand, VTI

Potential och förutsättningar för svensk sjöfarts omställning till fossilfri framdrift

Växthusgasutsläppen från sjöfarten ökar. Projektet ska förbättra kunskapen om förutsättningarna att implementera alternativa framdriftstekniker och bränslen i olika tidsperspektiv; idag, 2030 och 2045. Teknikerna är framdrift med el, biobränslen, bränsleceller med vätgas och andra nya bränslen (ammoniak eller elektrobränslen).

Läs mer »

Projektledare: VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut