Om projektet

Tillförsel av elektrisk energi till produktionsprocesser för biodrivmedel kan potentiellt ge stora vinster genom att vara ett effektivt sätt att öka produktionspotential, resurseffektivitet och hållbarhet. Detta sker genom att el kan användas för att minska biogena förluster eller naturgasanvändning vilket innebär ett potentiellt betydande bidrag till omställningen av transportsektorn. De resulterande drivmedelsprodukterna kan kallas bio-elektrobränslen, eftersom de har energibidrag från både biomassa och förnybar elektricitet, medan kolatomerna i de drivmedel som produceras kommer uteslutande från bioråvaran. De ”elektricitetsboostade” drivmedlen, så kallade bio-elektro-bränslen, är särskilda från rena elektrobränslen eftersom basen är biodrivmedelsproduktion med biomassa som råvara och kolkälla.

Det här projektets hypotes är att integrerad användning av elektricitet i biodrivmedelstillverkning kan ge stora fördelar i form av ökad produktionspotential, kolverkningsgrad och/eller växthusgasprestanda, beroende på vilken typ av biodrivmedelprocess den appliceras i. Dessutom kan i många fall processen förenklas och investeringskostnaden minska, vilket kan minska produktionskostnader.

Effekter på processernas prestanda kommer i projektet att kvantifieras i en scenariobaserad systemanalys med målet att undersöka möjligheterna att använda elektrifiering inom olika biodrivmedelsvärdekedjor med teknisk och kommersiell relevans i dagsläget samt på kort och medellång sikt. Målet är att ge en generisk bild av möjligheter, fördelar och nackdelar som elektrifiering kan ge vid biodrivmedelsproduktion, med tonvikt på svenska förhållanden. Genom scenariearbetet kommer teknikens produktionspotential och interaktion med elsystemet att studeras. Resultatet blir ett strategiskt underlag för prioriteringar på kort sikt, inom exempelvis kommersiell projektutveckling, likväl som på längre sikt, inom till exempel teknikutveckling, stöd till forskning och utveckling, samt styrmedel.

Fakta

Projektledare
Erik Furusjö, RISE Research Institutes of Sweden

Kontakt
erik.furusjo@ri.se

Deltagare
Sennai Mesfun , RISE // Mahrokh Samavati, KTH // Christer Gustavsson, BioShare AB

Tidplan
1 oktober 2020 - 31 december 2021

Total projektkostnad
2 210 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, BioShare AB, KTH, Neste AB, St1 Sverige AB, Södra och Vattenfall AB.

De industriella aktörerna BioShare AB, St1, Neste, Vattenfall och Södra stödjer projektgruppen med specifika kunskaper och input om kommersiellt relevans hos olika implementeringar av tekniken. Referensgruppens representation längs värdekedjan innebär att olika kommersiella perspektiv fångas in.