Om projektet

Under senare år har den vetenskapliga litteraturen presenterat ett ökande antal energiekonomiska modellbaserade systemanalysstudier vilka behandlar transportsektorn som en integrerad del av energisystemet och/eller ekonomin. Många av dessa studier ger viktiga insikter om biodrivmedel. Detta arbete sammanställer och granskar studier inom detta område i syfte att tydliggöra likheter och skillnader i tillvägagångssätt och resultat. Arbetet undersöker vilken framtida roll energiekonomiska modellstudier, med en omfattande representation av energisystemet, skildrar för biodrivmedel gällande deras potential och konkurrenskraft. Detta inkluderar en kartläggning av vad studierna beskriver gällande framtida biodrivmedelsanvändning och marknadsandelar för biodrivmedel samt en analys av vilka faktorer som påverkar detta.

Arbetet sammanfattar och analyserar indata och biodrivmedelsrelaterade resultat av 29 expertgranskade vetenskapliga artikelstudier baserade på olika energiekonomiska modeller. Ungefär hälften av studierna har ett globalt perspektiv och ungefär hälften ett regionalt eller nationellt perspektiv. Avseende de regionala och nationella studierna fokuserar detta arbete huvudsakligen på Europa.

Fakta

Projektledare
Martin Börjesson Hagberg, tidigare på Chalmers

Kontakt
martin.hagberg@ivl.se

Deltagare
Erik Ahlgren och Maria Grahn, Chalmers

Tidplan
Augusti 2012 - augusti 2013

Total projektkostnad
385 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter och Chalmers

Rapporten har granskats och kommenterats av Anna Krook Riekkola, LTU, och Bengt Johansson, Lunds universitet.