Om projektet

Projektet är en kunskapssyntes av forskning och erfarenheter kring flexibilitet i bioraffinaderiprocesser baserade på etanolproduktion från svenska skogs- och lantbruksråvaror med högt innehåll av lignocellulosa. En hög flexibilitet ger utrymme att kontinuerligt anpassa processen till fluktuationer i tillgång på råvaror och efterfrågan av produkter på marknaden. Projektet belyser olika aspekter av flexibilitet med avseende på råvaror, produktionsprocesser, produktionsvolym och produkter; här sammanfattat som tillverkningsflexibilitet. Särskilt fokus har lagts vid råvaru- och produktflexibilitet.

Att öka flexibiliteten i vilka produkter som produceras är ett sätt att minska riskerna kopplade till osäkerheter kring efterfrågan av biobränslen i framtiden. Utöver biobränslen kan ett flexibelt bioraffinaderi generera ett antal produkter med framtida marknadspotential. Exempelvis kan polyhydroxyalkanoat, mjölksyra och andra organiska syror tillverkas med ett antal mikroorganismer. Flera mikroorganismer kan även odlas för att producera protein med hjälp av socker framställt ur råvaror rika på lignocellulosa, enkla näringsämnen och processutrustning liknande den som används i andra generationens etanolfabriker.

Sammantaget är möjligheterna att öka tillverkningsflexibiliteten i bioraffinaderier många. Även om detta projekt inte inkluderar tekno-ekonomiska analyser, är dessa nödvändiga tillsammans med en genomgripande förståelse för, och anläggningsspecifika analyser av, hur de olika stegen i processen påverkar varandra och produktionen som helhet.

Fakta

Projektledare
Robin Kalmendal, tidigare på dåvarande SP

Kontakt
robin.kalmendal@vgregion.se

Deltagare
Rickard Fornell och Karin Willqvist, SP // Björn Alriksson, SP Processum

Tidplan
September 2015 - februari 2016

Total projektkostnad
250 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter