Om projektet

För att minska användningen av fossila bränslen har samhället strävat efter att hitta förnyelsebara alternativ. På senare tid har man börjat uppmärksamma de sociala aspekterna av biobränsle produktionen. Forskningen har dock hittills bara handlat om ett begränsat antal sociala påverkningar och inte heller påverkningar från fossila bränslen.

Detta projekt har tillämpat metodiken från social livscykelanalys på ett antal olika biobränslen, inklusive ett av den s.k. andra generationens biobränslen, samt fossila bränslen. Målet har varit att identifiera de huvudsakliga sociala och socioekonomiska påverkningarna från samtliga bränslens livscykel på ett sätt som gör dem jämförbara med varandra, och studera hur dessa täcks in av existerande policys och certifieringsscheman.

Resultaten från studien kan förbättra kunskaperna om sociala påverkningar från de studerade bränslena, och ge vägledning om hur resultaten kan användas som input i beslutsfattande frågor, såväl som utvärderingar.

Fakta

Projektledare
Elisabeth Ekener, KTH

Kontakt
elisabeth.ekener@abe.kth.se

Deltagare
Göran Finnveden, KTH // Jonas Höglund, Julia Hansson och Tomas Ekvall, IVL

Tidplan
Oktober 2012 - september 2013

Total projektkostnad
1 183 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, KTH och IVL