Om projektet

Termisk förgasning i stor skala för samproduktion av el och fjärrvärme och/eller drivmedels- eller materialproduktion är en central produktionsväg för hållbart tillvaratagande av biomassaresurser. Dock saknas ännu en sådan fullskalig produktion, och förgasningsprojekt befinner sig fortsatt på pilot- eller demonstrationsnivå.

Detta projekt fokuserar på nyckelutmaningarna för att tillämpa följande tre storskaliga biomassabaserade förgasningskoncept:

  1. Fluidiserad bädd (Fluidised bed gasification, FBG)
  2. Suspensionsfögasning (Entrained flow gasification, EFG)
  3. Indirekt tvåbäddsförgasning (ndirect Dual Fluidised Bed Gasification, DFBG)

Innehållet i projektets rapport baseras på enkätsvar från en rad experter på förgasning av biomassa på frågor om tekniska barriärer för de tre valda förgasningskoncepten. Ett intervall på 1-9 gällande teknisk mognadsgrad (Technology readiness level, TRL) har använts för att formalisera svaren i enkäten.

Fakta

Projektledare
Truls Liliedahl, KTH

Kontakt
truls@ket.kth.se

Deltagare
Stefan Heyne, Chalmers // Magnus Marklund, ETC Piteå

Tidplan
November 2012 - februari 2013

Total projektkostnad
375 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, KTH, Chalmers och ETC Piteå