Om rapporten

I december 2019 tillsatte Regeringen utredningen Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar, som också kallas för Utfasningsutredningen. Den ska föreslå ett årtal för när fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige och vilka långsiktiga åtgärder som kan vidtas för att genomföra detta på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Som en del av underlaget till utredningen har RISE, som är part i f3, tagit fram ett kunskapsunderlag gällande kända teknikmöjligheter och potentialuppskattningar för området förnybar bensin. Sammanställningen för ett resonemang kring marknads- och kostnadsuppskattningar över tid, samt kring hinder och drivkrafter för en storskalig produktion av förnybar bensin under 2030- och 2040-talen.

Syftet med rapporten är att presentera en kunskapssyntes och i förekommande fall ge ett vetenskapligt underbyggt beslutsunderlag för fortsatt dialog och arbete inom utredningen. Rapporten ger inga rekommendationer.

Arbetet med rapporten har i sin helhet finansierats genom Utfasningsutredningen. För att bidra till ökad spridning av dess innehåll har f3 givits möjlighet att publicera den i sin rapportserie.

Fakta

Projektledare
Erik Furusjö och Johanna Mossberg, RISE

Kontakt
johanna.mossberg@ri.se

Finansiärer
Regeringskansliet genom Utfasningsutredningen M 2019:04