Om projektet

Projektet är en tvärvetenskaplig studie av biogasproduktion genom lågtemperaturpyrolys av biomassa. Olika aspekter på biomassaproduktion och kemisk omvandling kommer har utretts och utvärderats i två projektsteg:

  1. Utvärdering av restprodukter från jordbruket samt energigrödor lämpliga för lågtemperaturpyrolys, och
  2. Simulering och systemintegrering av en produktionsmodul för biogas.

I det första steget har projektet kartlagt hela leveranskedjan från fält till anläggning, inklusive skördeteknik, transport, lagring och förädling. Massa- och energiflöden samt kostnader för olika logistikalternativ kommer att utvärderas. I det andra projektsteget har man använt Aspen Plus-modellering för utformning och processintegration av pyrolys i kraftvärmeverk.

Pyrolys av biomassa utförs utan syre vilket möjliggör biogasproduktion från ett brett spektrum av råvaror. Pyrolys vid låg temperatur minskar dessutom risken för asksmältning och därigenom avgång en av alkalimetaller. Detta kan göra metoden särskilt fördelaktig för biomassa med hög alkalihalt eller låg asksmältpunkt. Ett högt energiutbyte är möjligt, och om pyrolysanläggningar placeras nära kraftvärmeverk eller värmekrävande industri kan effektivitetsvinster göras.

Studiens potentiella resultat kan vara användbara för kostnadsberäkningar liksom resurs- och energieffektiviseringar av system som helhet.

Fakta

Projektledare
Stefan Grönkvist, KTH

Kontakt
stefangr@kth.se

Deltagare
Martin Bojler Görling, Mårten Larsson och Mats Westermark, KTH // Elham Ahmadi Moghaddam, Per-Anders Hansson och Åke Nordberg, SLU

Tidplan
December 2011 - februari 2013

Total projektkostnad
670 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, KTH och SLU