Om projektet

Att byta ut fossila bränslen mot hållbara bränslen från biomassa kräver både innovativa teknolo­giska lösningar samt en råvara som inte belastar matproduktion och land­användning för mycket. Hydrotermisk förvätskning (hydrothermal liquefaction, HTL) är en teknik för att pro­ducera biobränslen som har genererat ett ökat intresse, och genom att använda sjögräs (makroalger) som råvara blir det ett lovande alternativ som uppfyller båda de tidigare nämnda kriterierna.

Den huvudsakliga orsaken till övergödning av kustvatten är fosfor som främst används i gödningsmedel och som genom avrinning från jordbruk hamnar omgivningen. Att använ­danda av makroalger som råvara vid HTL medför därmed en extra fördel då övergödningen kan avhjälpas eftersom makroalger vid marin odling tar upp överflödiga näringsämnen, till exempel fosfor, från omgivningen. Efter HTL av makroalgerna kan fosforn återvinnas och användas till att producera struvit, ett naturligt gödningsmedel som kan ersätta traditionella mineralgödningsmedel.

Syftet med den här studien har varit att identifiera lönsamma och miljövänliga tekniska lösningar som sammankopplar fos­foråtervinning med makroalger bearbetade med HTL, och samtidigt bredda produktutfallet från biobränsleproduktion. Projektet har gjort en omfattande analys av tillgängliga fosforåtervinningstekniker genom en litte­raturstudie och en analys av referensnätverk, såväl som modellering av en fosforåtervinningsteknik. Tre olika alternativ av den valda fosforåtervinningen granskades där den ekonomiska prestandan utvärderades genom jämförelser mellan de olika alternativens driftskostnader, och miljöpåverkan ut­värderades genom att jämföra kumulativt energibehov, global uppvärmningspotential och eco-indicator99.

Fakta

Projektledare
Stavros Papadokonstantakis, Chalmers

Kontakt
stavros.papakonstantakis@chalmers.se

Deltagare
Andrea Gambardella, Johan Askmar och Yiyu Ding, Chalmers

Tidplan
Mars - september 2017

Total projektkostnad
250 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter och Chalmers