Om projektet

Många LCA-studier (livscykelanalys) har undersökt miljöpåverkan av användning av biodrivmedel i jämförelse med fossila bränslen. Eftersom dessa studier ofta använder standardvärden för det fossila referensscenariot behövs en grundläggande genomgång av publicerad data om användning av fossila drivmedel för transport.

Detta projekt har gått igenom tillgänglig litteratur rörande växthusgasutsläpp och energibalanser för bensin- och dieselanvändning och undersökt möjliga förklaringar till skillnader som rapporterats i litteraturen, inklusive skillnader i själva LCA-metodiken och som resultat av teknologiska och ekonomiska effekter.

Tretton studier granskades för att fastställa nivån på västhusgasutsläpp och energianvändning ur livscykelperspektiv (well-to-tank och i möjliga fall well-to-wheel). Studierna tillämpade olika indata, allokeringsmetoder och systemgränser. Ändå varierade inte resultaten särskilt mycket eftersom energiinnehållet i drivmedlen som fastställts baserat på tank-to-wheel-perspektiv endast uppvisade små variationer, medan användarfasen representerar de högsta nivåerna av växthusgasutsläpp och energianvändning betraktat ur hela drivmedlets livscykel. Samtliga studier rapporterade utsläppsvärden för växthusgas som överstiger referensvärdet som föreslås i EU:s förnybarhetsdirektiv (RED).

Fakta

Projektledare
Serina Ahlgren, tidigare på SLU

Kontakt
serina.ahlgren@ri.se

Deltagare
Mattias Eriksson och Sheshti Johansson, SLU // Mikael Höök, Uppsala universitet

Tidplan
December 2012 - maj 2013

Total projektkostnad
250 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, SLU och Volvo

Projektet har haft en referensgrupp bestående av Per Ahlvik, Ecotraffic, Sören Eriksson och Bertil Karlsson, Preem, Per-Anders Hansson, SLU, Per Salomonsson, Volvo, och Tomas Rydberg, IVL.