Om projektet

Detta projekt har syftat till att ge en överblick över EU:s hållbarhetskriterier inom Förnybarhetsdirektivet (RED) och Bränslekvalitetsdirektivet (FQD) och hur hållbarhetskriterierna implementerats i svensk lag. Vidare diskuteras också effekter av implementeringen på svenska drivmedelsaktörer. Kommande ändringar av hållbarhetskriterierna berörs också.

Projektets resultat har utgjort underlag till det faktablad som framställts inom f3 om hållbarhetskriterier.

Fakta

Projektledare
Serina Ahlgren, tidigare på SLU

Kontakt
serina.ahlgren@ri.se

Tidplan
Januari - april 2012

Total projektkostnad
63 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter

Lina Kinning och Paul Westin, Energimyndigheten, Martin Engström, Lantmännen Agroetanol och Ebba Tamm, Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet SPBI har fungerat som referensgrupp för projektets rapport.