Om projektet

Under de senaste åren har en ökande mängd forskning ägnats åt att utvärdera produktionen av biodrivmedel för att säkerställa att produktionen sker på ett hållbart sätt. Forskningen om miljömässig hållbarhet är ofta baserad på miljösystemanalysmetoder, såsom livscykelanalys, men omfattar oftast bara vissa potentiella miljöpåverkanskategorier.

Detta projekt har granskat och jämfört det rådande utförandet av miljösystemsanalyser av biodrivmedelsproduktion, internationellt och i Sverige, med syftet att bedöma vilka miljöpåverkanseffekter studierna har inkluderat och belyst. Detta ger ett underlag till diskussionen om ifall den rådande synen på vilka miljöpåverkanskategorier som skall inkluderas är för snäv och vad det i så fall kan bero på.

Studien bygger på en systematisk litteratursökning och genomgång av de mest relevanta miljösystemanalyser av biodrivmedelsproduktion som gjorts i svensk forskning mellan åren 2000 och 2014. För urvalet av artiklar gjordes en sammanställning och analys av information om bland annat miljösystemanalysmetoder, mål, miljöpåverkanskategorier och biodrivmedelstyper.

Resultaten visar på ett övervägande fokus på växthusgasrelaterade påverkanskategorier i de flesta av de svenska studierna, vilket är i linje med fokus hos den internationella forskningen på området. Dock har detta fokus inte uteslutit att man inkluderat andra miljöpåverkanskategorier för bedömning.

Utifrån resultaten diskuteras vilka orsaker som kan ligga bakom den något snäva synen på miljöpåverkanskategorier. Diskussionen utgår både från analysberoende variabler (till exempel syfte med studien, metoder, dataosäkerhet samt datatillgänglighet) och från den rådande forskningspolitiska strukturen i Sverige. Det kan konstateras att även om biodrivmedelsproduktion är starkt kopplad till klimatpolitiken och klimatpolitiska mål, bör man inte glömma att de svenska miljömålen har ett bredare perspektiv. Detta bredare perspektiv bör tas hänsyn till i utformningen av biodrivmedelsproduktionssystem i Sverige.

Resultat

Slutrapport

Fakta

Projektledare
Michael Martin, IVL

Kontakt
michael.martin@ivl.se

Deltagare
Mathias Larsson, IVL // David Lazarevic, KTH // Graham Aid, Linköpings universitet

Tidplan
September 2014 - september 2015

Total projektkostnad
248 572 SEK

Finansiärer
f3:s parter, IVL, KTH och Linköpings universitet