Om projektet

Många kommuner i Sverige ställer krav på miljöbilar i upphandlingen av kommunala tjänstebilar, och en del ställer även specifika krav på elbilar. Detta projekt har utvärderat offentlig upphandling för att svara på frågor om vilken potential upphandling har för att främja förnybara drivmedel, vilka de praktiska erfarenheterna är, huruvida offentlig upphandling används strategiskt och hur styrmedlet kan vidareutvecklas.

Metoden som använts är komparativa fallstudier av kommunerna Malmö och Östersund, samt regionerna Skåne och Jämtland. Det empiriska underlaget för studierna består av en kombination av dokumentstudier och semistrukturerade kvalitativa intervjuer som genomförts med upphandlare, miljöstrateger, kollektivtrafikstrateger, politiker och representanter från privata trans­portoperatörer.

Ett flertal leveranser täcker tillsammans de tre delmomenten:

  1. Analys av upphandling som styrmedel
  2. Analys av erfarenheter av upphandling i utvalda fallstudier
  3. Dialog med intressenter

Det övergripande syftet är att öka förståelsen för utmaningarna med grön offentlig upphandling och hur dessa bemötts i några utvalda fall. Även om det råder skillnader i de olika orternas och regionernas politiska, geografiska och infrastrukturella förutsättningar samt i sättet på vilket kraven i upphandling utformats som följd av detta, så har studien kunnat peka på några generella policyimplikationer som rör lagstiftning och reglering, kostnader, politiska mål och samverkan mellan aktörer. Resultaten från projektet bidrar därmed till kunskapen om hur användningen av offentlig upphandling kan förbättras och utvecklas.

Foto: FreeImages.com/John Nyberg

Fakta

Projektledare
Jamil Khan, Lunds universitet

Kontakt
jamil.khan@miljo.lth.se

Deltagare
Malin Aldenius och Henrik Norinder, Lunds universitet // Jenny Palm och Fredrik Backman, Linköpings universitet

Tidplan
September 2014 - mars 2017

Total projektkostnad
2 298 543 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Lunds universitet och Linköpings universitet

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
39113-1