Om projektet

Produktionen av biodrivmedel har ökat kraftigt i Nordamerika under de senaste åren. USA leder utvecklingen bland annat med hjälp av ett antal styrmedel inom programmet Renewable Fuels Standard som har syftat till att stimulera produktion, forskning och innovation inom området. Även i Kanada har biodrivmedel främjats intensivt genom förordningen Renewable Fuels Regulation så väl som ett antal regionala styrmedel.

Det dominerande biodrivmedlet i både USA och Kanada är idag etanol, vilken oftast blandas i bensin med en inblandningsgrad på mellan 5-10 procent. Den ökade produktionen och användningen har gynnats av etanolfrämjande styrmedel. Jämfört med etanol produceras till exempel biodiesel i marginella volymer i Nordamerika.

Trots den dramatiska ökningen av biodrivmedelsproduktionen under de senaste 10 åren, ser den konventionella produktionen av biodrivmedel i Kanada och USA ut att ha stagnerat. Detta beror delvis på en mättnad av marknaden och avtagande stimulansåtgärder riktade mot nuvarande anläggningar, men också på ett ökat fokus på forskning rörande avancerade biodrivmedel, till exempel cellulosabaserad etanol.

Projektet har syftat till att ge en översikt över utveckling och produktion av biodrivmedel i Kanada och USA och summera de styrmedel som främjar en ökning av biodrivmedel. Översikten bygger på litteraturgenomgång samt intervjuer med ledande forskare i Kanada och USA.

Resultat

Slutrapport

Fakta

Projektledare
Michael Martin, IVL

Kontakt
michael.martin@ivl.se

Deltagare
David Lazarevic, KTH

Tidplan
Januari - september 2015

Total projektkostnad
215 600 SEK

Finansiärer
f3:s parter, IVL och KTH