Om projektet

Detta projekt har syftat till att ge en översiktlig bild av de ekonomiska flödena genom den skogsbaserade ekonomin i Sverige med avsikt att öka förståelsen för bioekonomins struktur, för värdeskapandet inom den samt för förutsättningarna för storskalig produktion av skogsbaserade drivmedel.

Ansatsen har varit att kombinera statistiska data för fysiska råvaru- och produktflöden med ekonomiska data från den offentliga statistiken och litteraturen. Genom intervjuer och mer detaljerade litteratursammanställningar har uppgifter om produktion, marknadspriser och värdekedjor sammanställts för tre utvalda produkttyper: barrsulfatmassa, dissolvingcellulosa och etanol.

Projektets generella slutsats är att effektiv bioraffinering handlar om att hitta den optimala kombinationen av råvarukrav, processkostnad, processflexibilitet, produktmix och produktegenskaper. Olika processvägar är sammanflätade, och biprodukter från en process kan användas som råvara i andra processer. Samproduktion av flera produkter i bioraffinaderier förefaller generellt sett vara mer effektivt än separat produktion, men man bör också beakta att komplexiteten ökar då fler processer och produkter ska hanteras samtidigt. Integrering av drivmedelsproduktion med till exempel befintlig massaindustri innebär ökad komplexitet och kan kräva nya affärsmodeller för den befintliga industrin.

Resultat

Slutrapport

Fakta

Projektledare
Jonas Joelsson, SP Processum

Kontakt
jonas.joelsson@processum.se

Deltagare
Dimitris Athanassiadis, SLU

Tidplan
Mars - juni 2015

Total projektkostnad
178 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter