Om projektet

Biodrivmedel betraktas som en av nycklarna till reduktion av transportsektorns växthusgasutsläpp, och under en period har tillämpning av nationella och internationella styrmedel lett till en produktionsökning. Samtidigt har det uppstått en diskussion om de verkliga sociala och miljömässiga fördelarna med den ökade produktionen och användningen. Hur stora blir utsläppsbesparingarna från biodrivmedel jämfört med konventionella fossila alternativ, och vilken påverkan på biodrivmedelsproduktionen har stigande råvarupriser och konkurrensen med livsmedelsproduktion? Efter att dessa perspektiv lagts på debatten är förhoppningarna höga inför andra generationens biodrivmedel som baseras på avfallsprodukter och grödor som inte kan användas som livsmedel.

Syftet med detta projekt har varit att beskriva aktuella tillämpade styrmedel för främjande av biodrivmedel i Sverige, samt att jämföra styrmedel inriktade på tillgång respektive efterfrågan för att se vilken effekt de haft eller kommer kunna ha. Rapporten från projektet tar också upp skillnaden mellan första och andra generationens biodrivmedel, med fokus på hur olika styrmedel skiljer på dessa.

Fakta

Projektledare
Kristina Holmgren, tidigare på IVL

Kontakt
kristina.holmgren@vti.se

Finansiärer
f3:s parter

Rapporten i projektet är skriven inom ramen för en kurs i miljöekonomi vid Göteborgs universitet.