Om projektet

I samband med hållbarhet och biobränslen diskuteras ofta klimatfördelar och växthusgaser och i media hörs röster som hävdar att biobränslen är sämre för miljö än diesel och bensin. Detta är sant för en liten del, men inte majoriteten av biobränslena. Deras totala växthusgasutsläpp beror på hela bränsleproduktionskedjan, främst från jordbruks- eller skogsbrukens råvarusystem, och på tillverkningsprocessen. För att kunna göra jämförelser mellan olika biobränsleproduktionsvägar är det viktigt att analysen har ett  livscykelperspektiv (engelska Well-to-Wheel, WTW).

Den här studien har genomförts för att identifiera FoU-utmaningarna för svenska biodrivmedelsaktörer genom litteraturanalys såväl som direkta diskussioner med forskarna själva. Ambitionen har varit att skaffa kunskap om pågående forskning, att identifiera förbättringspotentialer och dilemman mellan val av olika förbättringsalternativ, samt att undersöka vilka eventuella hinder och tekniska krav som behöver övervinnas och motsvaras i stor skala innan bränsleproduktionen kan uppnå kommersiell status.

Studien har bestått av fallstudier med fokus på tre produktionsteknologiska alternativ för biodrivmedel som befinner sig i en demonstrationsfas: cellulosabaserad etanol, metan från förgasning av massivt trä och DME från förgasning av svartlut.

Foto: FreeImages.com/Mauro Alejandro Strione

Fakta

Deltagare
Per Alvfors, Krister Sjöström, Henrik Kusar och Mimmi Magnusson, KTH // Niklas Berglin och Christian Hoffstedt, Innventia // Pål Börjesson, Gunnar Lidén, Ola Wallberg, Guido Zacchi, Lovisa Björnsson och Henrik Stålbrand, Lunds universitet // Maria Grahn, Simon Harvey och Karin Pettersson, Chalmers // Kristina Holmgren, Jenny Arnell, Kristian Jelse och Tomas Rydberg, IVL // Patrik Klintbom, Volvo // Elisabeth Wetterlund, Linköpings universitet // Olof Öhrman, ETC Piteå

Denna studie utfördes som ett pilotprojekt i konsolideringsfasen för att utveckla och i förlängningen bilda f3.

Maria Grahn, SP/Chalmers, har fungerat som redaktör för rapporten. Kontakta f3 för mer information.