Om projektet

Det finns många potentiellt nyttiga ämnen som kan extraheras ur biprodukter från biodrivmedelsindustrin och som kan komma till användning på andra områden, till exempel såsom foder, kemikalier och energi. Dessutom kan ytterligare värden plockas ut ur dessa råvaror genom att de används i produktionen av biobränsle, så kallad kaskadanvändning.

Men marknadsvärdet för biprodukter från dessa processer har förändrats. En tidigare stark efterfrågan har mötts av en mättad marknad och lägre lönsamhet, detta trots att användningen av biprodukterna för innovativa ändamål inom biodrivmedelssektorn kan förbättra den ekonomiska och miljömässiga prestandan avsevärt.

Givet de outnyttjade potentialerna syftar detta projekt till att identifiera möjligheter för biodrivmedelsindustrin att öka värdet på sina biprodukter. Särskild uppmärksamhet ägnas åt etanol- och biodieselindustrin i Sverige. Projektet berör användning av biprodukter som kemiska byggstenar till andra processtekniker, som möjliga råvaror i olika typer av bioraffinaderier, och som källor för utvinning av proteiner, kolhydrater, vitaminer och aminosyror.

Fakta

Projektledare
Michael Martin, tidigare på Linköpings universitet

Kontakt
michael.martin@ivl.se

Tidplan
November - december 2013

Total projektkostnad
155 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter och Perstorp

Projektet har haft en referensgrupp med representation från Perstorp och Lantmännen Energi.