Om projektet

Under 2018 antog IMO, International Maritime Organization, en inledande strategi för att minska och på sikt fasa ut växthusgaser från sjöfartssektorn. För att nå målen med minskade utsläpp från sjöfart krävs utfasning av fossila bränslen. Flytande naturgas, med den engelska förkortningen LNG (eng. liquefied natural gas) har diskuterats som ett steg på vägen och är populärt inom sjöfarten av miljö- och kostnadsskäl. Idag drivs ett antal fartyg med tät trafik till och från svenska hamnar på LNG, och antalet ökar stadigt. LNG ger lägre koldioxidemissioner per energienhet än fossil olja och innehåller också mycket lite svavel vilket ger låga utsläpp av svaveloxider (SOx). De flesta marina LNG-motorer är dessutom av en typ som också har låga utsläpp av kväveoxider (NOx). De låga utsläppen av SOx och NOx gör LNG till ett attraktivt bränsle för fartyg som verkar i utsläppskontrollområden, där stränga luftkvalitetsstandarder måste efterföljas. Men ur ett klimatperspektiv är LNG generellt sett inte bättre än olja; det har att göra med att fartygens LNG-motorer visat sig ge upphov till utsläpp av stora mängder metan rakt genom motorn, så kallat metanslip. Denna påverkan skulle kunna minskas genom att ersätta LNG med flytande biogas, eller LBG (eng. liquefied biogas). Men förutsättningarna för att möjliggöra detta behöver utredas närmare.

Det här projektet ger kunskap och förutsättningar för att försörja sjöfarten med LBG som är ett möjligt miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart förnybart drivmedel. Projektet tar fram data om hur mycket LBG som kan produceras, vilka förutsättningar och tekniker (inklusive P2G, eng. Power to gas) som krävs, samt hur höga kostnader som accepteras av rederier och transportköpare på kort respektive lång sikt med hänsyn till förväntade styrmedel.

Fakta

Projektledare
Karl Jivén, IVL Svenska Miljöinstitutet

Kontakt
karl.jiven@ivl.se

Deltagare
Anders Hjort och Hulda Winnes, IVL // Selma Brynolf, Chalmers

Tidplan
15 juni 2020 - 31 december 2021

Total projektkostnad
1 830 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Energigas Sverige, Energikontor Sydost, Furetank Rederi AB, Gasum AB, Innovatum AB, IVL, Svensk Rederiservice AB och Tärntank Ship Management AB.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
50435-1

En referensgrupp är knuten till projektet med representanter från Furetank Rederi AB, Tärntank Ship Management AB, Svensk Sjöfart, Gasum AB, Energigas Sverige, Biogas Väst och Energikontor Sydost. Referensgruppen planeras utökas med fler aktörer.