Biometan kan ersätta stora mängder fossilt fartygsbränsle

Inom ett par år kan det finnas en reell möjlighet för sjöfarten att byta fossil LNG mot förnybar flytande metan från svenska biogasanläggningar.

Antalet fartyg som drivs med LNG, flytande naturgas, ökar stadigt av miljö- och kostnadsskäl. LNG ger lägre koldioxidemissioner per energienhet än fossil bunkerolja och innehåller också mycket lite svavel. Sjöfarten visar nu stort intresse för att ta nästa steg i omställningen – att byta fossilt LNG mot förnybar LBM, flytande biometan (Liquefied Bio Methane), som är ett samlingsnamn för flytande metan producerad via olika förnybara produktionstekniker.

Rapporten visar att det är fullt möjligt att skapa en inhemsk produktion av LBM som räcker till de fartyg som bunkrar i svenska hamnar. Om några år uppskattas sjöfartens årliga behov till 4–5 TWh. Med en konsekvent satsning kan dagens produktion på ca 2 TWh per år mer än tiofaldigas fram till 2045. Detta förutsätter att produktionen av flytande biometan ökar med mer än 1 TWh om året, motsvarande upp till tio nya större svenska biogasanläggningar om året.

Forskargruppen har genomfört detaljerade analyser av nuvarande och planerad produktionskapacitet samt potentiell framtida bio- och elektrometanproduktion.  Livscykelanalyserna av produktion och användning inom sjöfarten visar god klimatprestanda, inklusive för elektrometanproduktion, som för första gången inkluderas i en sådan analys.

Förutsättningarna för svensk biogasproduktion har nyligen förbättrats genom beslutet att införa ett biogasproduktionsstöd. Om sjöfarten även införlivas i EU:s utsläppshandelssystem kan kostnaden för förnybar LBM i jämförelse med LNG jämnas ut och bli mer ekonomiskt konkurrenskraftig. Sådana stimulansåtgärder, tillsammans med en förenklad tillståndsprocess, behöver bli stabila och långsiktiga för att utbyggnaden av svensk biometanproduktion ska ta fart och kunna genomföras.

Resultaten från presenterades i ett webbinarium den 15 mars 2022. En inspelning kan ses här:

Fakta

Projektledare
Karl Jivén, IVL Svenska Miljöinstitutet

Kontakt
karl.jiven@ivl.se

Deltagare
Anders Hjort, Emelie Persson, Tomas Lönnqvist, Mirjam Särnbratt och Anna Mellin, IVL // Elin Malmgren och Selma Brynolf, Chalmers

Tidplan
15 juni 2020 - 31 december 2021

Total projektkostnad
1 830 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Energigas Sverige, Energikontor Sydost, Furetank Rederi AB, Gasum AB, Innovatum AB, IVL, Svensk Rederiservice AB och Tärntank Ship Management AB.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
50435-1

En referensgrupp är knuten till projektet med representanter från Furetank Rederi AB, Tärntank Ship Management AB, Svensk Sjöfart, Gasum AB, Energigas Sverige, Biogas Väst och Energikontor Sydost. Referensgruppen planeras utökas med fler aktörer.