Om projektet

Syftet med projektet har varit att undersöka det aktuella kunskapsläget och identifiera kunskapsluckor relaterade till markanvändning vid biobränsleproduktion. Fokus ligger på effekter i samband med den svenska produktionen.

En stor mängd forskning har genomförts inom området i olika delar av världen. Många fakta har blivit vetenskapligt fastställda, men det finns också åsikter som går isär. Det är därmed svårt att bilda sig en uppfattning om hur det vetenskapliga samfundet som helhet ställer sig till dessa frågor. Projektet har därför haft som ambition att samla och sammanställa forskning som gjorts på tre viktiga områden:

  • Biodiversitet och markkemi
  • Indirekt förändring av markanvändning och klimatförändringar
  • Socioekonomiska effekter och policyutveckling

Information om vad som är vetenskapligt känt på dessa områden, samt hur de kan påverka dagens och den framtida produktionen av biobränslen är viktig för svensk industri såväl som för politiken. För investeringar, strategiska beslut och utveckling av riktlinjer för framtida produktion av biobränslen krävs en stabil kunskapsgrund.

Fakta

Projektledare
Jonas Höglund, tidigare på IVL

Kontakt
jonas.hoglund@afconsult.com

Deltagare
Karin Hansen, Mathias Gustavsson och Julia Hansson, IVL // Serina Ahlgren och Pål Börjesson, Lunds universitet // Cecilia Sundberg, Jan-Olof Helldin och Elham Ahmadi Moghaddam, SLU // Maria Grahn och Martin Persson, Chalmers // Christel Cederberg, SP-SIK

Tidplan
Oktober 2011 - december 2012

Total projektkostnad
1 360 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, IVL, Chalmers och SP-SIK