Om projektet

Vid massgodstransporter är fordonens lastförmåga av stor betydelse. För transporter i städer finns ett generellt behov av att kunna använda fordon som är tyngre än de bränslecellsdrivna fordonskoncept som hittills presenterats. Behovet av räckvidd är däremot betydligt kortare än vad de presenterade fordonskoncepten idag är dimensionerade för. För transporter över korta sträckor och med begränsade bruttovikter är det teoretiskt möjligt att använda batterielektrisk drift där fordonet kan laddas vid raster och under natten. Men för transporter över längre sträckor och/eller med högre bruttovikter, som vid massgodstransporter, samt för transporter där det även krävs energi till andra system än framdrift, är bränslecellsdrift med vätgas som huvudsaklig energibärare intressant. Viktiga fördelar med bränslecellsdrift är att det är möjligt med snabb energipåfyllning, att lastkapaciteten inte begränsas i samma omfattning som vid en batterielektrisk drift, och att bränslecellsdrift inte resulterar i några lokala avgaser, endast vattenånga. Det är särskilt relevant i tätortsmiljöer med luftföroreningsproblematik.

Det här projektet vill bidra till att bygga upp kunskapen inom området bränslecellsdrivna last- och dragbilar, med vätgas som energibärare, som främst är avsedda för massgodstransporter i städer och stora tätorter. Övergång från fossil- till vätgasdrivna fordon vid massgodstransporter förväntas reducera transporters emissioner med 70-100 procent beroende på vätgasens ursprung. Därför ska projektet inkludera en sammanställning av ekonomiska incitament för bygg- och anläggningsföretag och transportföretag såsom åkerier att införskaffa och använda bränslecellsfordon för transporter av massgods. Det unika med projektet är inriktningen mot massgodstransporter där avstånden ofta är relativt korta (under 10 mil) och där fordonets lastförmågan är av stor betydelse. Resultaten förväntas utgöra underlag för beslutsfattare samt fordonsägare vid omställning till förnybara drivmedel utan att bidra med lokala avgasemissioner.

Resultat

Slutrapport

Fakta

Projektledare
Ingrid Nordmark, TFK - TransportForsK

Kontakt
ingrid.nordmark@tfk.se

Deltagare
Joachim Andersson och Peter Bark, TFK

Tidplan
15 juni 2020 - 31 oktober 2021

Total projektkostnad
750 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, AB Volvo, Parator Industri, Skanska Asfalt och Betong, Sveriges Åkeriföretag, Transportföretagen och Vattenfall.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
50453-1

Industriföretagen som medfinansierar projektet bistår flera av arbetspaketen i projektet avseende till exempel fallstudier, analysunderlag och -validering.