Om projektet

Att Sverige är rikt på skoglig biomassa gör att potentialen för produktion av skogsbaserade biodrivmedel för inblandning för att ersätta fossila bränslen är stor. Det finns dock utmaningar hos den teknologi som är mest lovande, förgasning av biomassa, hittills demonstrerad i anläggningarna Gobigas och LTU Green Fuels. De består främst i höga investeringskostnader och i svårigheter att skala upp produktionen till ekonomisk lönsamhet. Möjlighet att variera råvaran för produktionen är i sin tur en viktig faktor för uppskalning och lönsamhet.

Genom att kombinera biomassaförgasning med en smältkarbonatelektrolyscell (MCEC, Molten carbonate electrolysis cell) skulle man kunna validera en hybridprocess som adresserar utmaningarna. MCEC erbjuder nämligen flexibilitet genom omvandling av el till bränsle och vice versa och tar även bort kapacitetsbegränsningar hos förgasaren, vilket möjliggör ekonomiska skalfördelar. När det gäller förgasning kan MCEC ersätta flera processteg: O2-produktion, sönderdelning av kolväten, vattengasskift och CO2-separering.

Syftet med detta projekt är att validera en hybridprocess, som kombinerar MCEC-tekniken med förgasning för att möjliggöra en optimal omvandling av förnybar råvara till lagringsbara bränslen. Målet är att öka kunskapen specifikt om MCEC:s driftfönster, processtorlekar och möjligheten att använda MCEC som ett alternativ jämfört med en flerstegsprocess för konditionering av rågasen (från biomassaförgasning) innan drivmedelssyntes. Projektet kommer att utvärdera produktionspotentialen under integrerade industriella förhållanden, inklusive processtorlek, råvarutillgång, integrationsaspekter, produktionskostnader och minskningen av växthusgasutsläpp.

Fakta

Projektledare
Sennai Asmelash Mesfun, RISE

Kontakt
sennai.asmelash.mesfun@ri.se

Deltagare
Andrea Toffolo, Bio4Energy (LTU) // Klas Engvall och Carina Lagergren, KTH

Tidplan
Juli 2019 - december 2020

Total projektkostnad
1 240 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, LTU, KTH och Cortus Energy AB.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
48371-1