Om projektet

I Sverige har kommuner och regioner länge arbetat för en övergång till fossilfri väg- och spårbunden kollektivtrafik. Dock ligger färjetrafiken långt efter vad gäller introduktion av alternativa bränslen. Som exempel kan nämnas Västra Götalandsregionen där färjetrafiken står för cirka en procent av kollektivtrafikresandet, men i storleksordningen 15 procent av fossilbränsleanvändningen och hälften av partikelutsläppen. Detta visar på hur långt man har kommit i arbetet med att skapa fossilfria transporter på landsidan, men understryker också behovet av att mer aktivt arbeta med färjetrafiken.

Idag finns enstaka initiativ med HVO-bränsle och eldrift. För att vi ska nå våra nationella miljö- och klimatmål, samt de ofta förekommande regionala och kommunala miljömålen för kollektivtrafiken, behövs dock en omställning av färjetrafiken på bred front. Den vattenburna kollektivtrafiken har stor potential att bidra till den urbana miljön och avlasta väg- och spårbunden kollektivtrafik. Fartygen är små och kör ofta korta sträckor, vilket gör att de lämpar sig väl för eldrift. För längre sträckor kan bio- eller elektrobränslen vara ett bättre alternativ.

Projektet har analyserat vilka förnybara bränslen som lämpar sig för olika fartygstyper, linjer och förutsättningar med hänsyn till om det rör sig om nybeställning eller ombyggnation av befintliga fartyg. Det övergripande målet är att ge kunskapsunderlag och åtgärdsförslag som kan användas av regioner, trafikföretag som upphandlar eller bedriver kollektivtrafik, samt färjerederier, för att hitta passande lösningar som minskar utsläppen av växthusgaser, hälsofarliga emissioner och partiklar.

Resultat

Slutrapport

Fakta

Projektledare
Linda Styhre, IVL Svenska Miljöinstitutet

Kontakt
linda.styhre@ivl.se

Deltagare
Karl Jivén, IVL // Karl Garme, KTH

Tidplan
1 september 2020 - 31 oktober 2021

Total projektkostnad
250 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter