Om projektet

Många samhällssektorer strävar efter fossilfrihet och för transportsektorn har elektrifiering framhållits som en möjlig utvecklingsväg. Antalet kommuner i Sverige som väljer att köpa och driva sitt kollektivtrafiksystem med förnybar energi i stället för fossila drivmedel för att uppfylla målen om ett fossilfritt transportsystem har ökat. De vanligaste alternativen idag är främst biodrivmedel men det finns ett växande intresse för att utveckla och övergå till elektrifierade busstransportsystem.

Medan många populärvetenskapliga rapporter är positiva till denna utveckling finns det inte lika mycket forskning på området som utvärderat konsekvenserna av omställningen för befintliga regionala förnybara energisystem. Ett sådant viktigt exempel är biogassystem, för vilket följderna av elektrifiering skulle kunna ge upphov till flera konsekvenser inom den regionala ekonomin, inte enbart positiva. Till exempel skulle det kunna påverka hanteringen av biologiskt avfall, arbetsmarknaden, den regionala identiteten och regional miljömässig hållbarhet generellt. Omställningen mot en biobaserad och cirkulär ekonomi riskerar då att undermineras av att användningen av biodrivmedel i transportsektorn åsidosätts. Förlusterna för samhället skulle bli en obrukbar infrastruktur för biogas som drivmedel, och minskad kapacitet för att omhänderta biologiskt avfall. Med andra ord finns det skäl för forskningen att belysa den här typen av val mellan olika systemlösningar.

Detta projekt kommer att undersöka effekterna av den framväxande utvecklingen av elektrifierade system. Syftet är att förstå de potentiella konsekvenserna av
att ersätta utvecklade biogassystem med elbusstransportsystem, de politiska hindren, undanträngningseffekter och möjligheter och konsekvenser för regional hållbarhet. Till att börja med kommer projektet att överblicka den rådande diskursen kring elektrifiering av kollektivtrafiken, både hos samhällsaktörer, i media och i den akademiska litteraturen. Därefter kartläggs förväntade konsekvenser genom olika kvalitativa och kvantitativa metoder. Projektet kommer också att undersöka vilka politiska frågor som omger en omställning till elektrifiering i kollektivtrafiken i stadskärnor, och undanträngning av nuvarande biogasanvändning.

Fakta

Projektledare
Michael Martin, IVL

Kontakt
michael.martin@ivl.se

Deltagare
Sara Andersson, Anders Hjort och Åsa Romson, IVL // Philip Peck, Lunds universitet

Tidplan
September 2019 - mars 2021 (förlängt)

Total projektkostnad
1 809 942 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, IVL, Biogas Öst AB, Energigas Sverige Service, Gasum AB, Innovatum AB, KTH, Linköpings universitet, Power Circle AB, Ragn-Sells AB, Scania AB, Storstockholms lokaltrafik och Vattenfall AB.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
48367-1

I projektet deltar också representanter från industri, användare, forskare och beslutsfattare.