Om projektet

Globalt sett pågår intensiv forskning om samt ut­veckling och demonstration av elvägar och bränsleceller för vägbundna transporter. Två av demonstrationsprojekten för elvägar finns i Sverige: Sandviken och Arlanda. Det här projekt ger en samlad och uppdaterad bild av det tekniska och ekonomiska utvecklingsläget för långväga tunga vägtransporter med el och vätgas som drivmedel utifrån svenska förutsättningar. I rapporten intervjuas flera aktörer kopplade till de svenska demonstrationsprojekten, liksom  representanter från tunga fordonstillverkare och vätgasleverantörer.

Tre olika tekniker för elvägar har studerats närmare: konduktiv överföring via hängande tråd, räls i vägen och induktiv överföring. Dessutom har information om bränsleceller för drift av tunga vägtransporter inhämtats från litteraturen. Kostnadsuppskattningar för fordon, infrastruktur och drift idag och för framtiden har inhämtats från litteratur, och vissa anpassningar och antaganden om förutsättningar har gjorts för att kunna jämföra mot konventionella transporter med dieseldrivna långtradare.

Projektet visar att de uppskattade kostnaderna för fordon med nya tekniker var högre än för konventionella fordo­n i början av den tidsperiod som studerats (2017 till 2030); det gäller framför allt bränslecell­sfordonen. Den uppskattade skillnaden mot slutet av perioden var betydligt mindre. De kostnads­uppskattningar för infrastruktur som erhållits från litteraturen eller intervjuer visade att kostnaden för nya elvägar är hög och att kostnaderna för induktiv överföring är högst av de studerade tekni­kerna.

Fakta

Projektledare
Stefan Grönkvist, KTH

Kontakt
stefangr@kth.se

Deltagare
Francesca Sartini, University of Pisa // Magnus Fröberg, Scania

Tidplan
Maj 2016 - november 2017

Total projektkostnad
233 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, KTH och Scania