Om projektet

I tillverkningsprocessen för att framställa biodrivmedel från biomassa hamnar bara en viss del av biomassans kolatomer i produkten: Resten, som inte är en försumbar andel av kolatomerna, släpps ofta ut som koldioxid direkt i tillverkningsprocessen. På kort sikt innebär det här att klimatnyttan med biodrivmedel minskar eftersom det bidrar till en så kallad ”kolskuld”, ett samband som är mycket omdebatterat när det gäller biodrivmedels hållbarhet. I ett längre perspektiv innebär utsläpp av koldioxid i tillverkningsprocessen att biomassan utnyttjas mer ineffektivt än om alla biogena kolatomer skulle ingå i produkter som ersätter till exempel fossila drivmedel.

I framtiden förväntas tekniker för omvandling och nyttiggörande av biomassa behöva ha ett högt utnyttjande av biomassans kolatomer för att vara legitima och konkurrenskraftiga. Att fånga in  och lagra en del av biomassaråvarans kol ger dessutom möjlighet att tillverka koldioxidnegativa bioflygbränslen.  Med koldioxidnegativa bioflygbränslen erhålls en möjlighet att kompensera även för höghöjdseffekter och därmed nå flygtransporter med potentiellt ingen eller liten total klimatpåverkan.

I detta projekt genomförs en systematisk utvärdering av möjligheterna att öka utnyttjandet av råvarans biogena kol genom ökad andel kol i flygbränsleprodukt och/eller lagring av resterande kol. Olika produktionstekniker utvärderas med avseende på koleffektivitet, klimatnytta och kostnader, med/utan koldioxidinfångning följt av användning förkortat BECCU (eng. Bioenergy Carbon Capture and Use) respektive lagring (eng. Bioenergy Carbon Capture and Storage).

Det övergripande projektmålet är att ta fram ett kunskaps- och beslutsunderlag för att stödja utvecklingen mot en hållbar flygsektor med avseende på både FoU och kommersiell implementering tekniken. Projektet är en utvidgning av ett det pågående projektet Framtidssäkrade biodrivmedel genom ökad nytta från biogent kol – Kol-, klimat- och kostnadseffektivitet (K3) som studerar vägtransporter.

Fakta

Projektledare
Erik Furusjö, RISE Research Institutes of Sweden

Kontakt
erik.furusjo@ri.se

Deltagare
Elisabeth Wetterlund, Bio4Energy (Luleå tekniska universitet, LTU)

Tidplan
1 augusti 2020 - 31 december 2021

Total projektkostnad
595 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Bio4Energy (LTU), Neste AB, RISE och SkyltMax.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
50482-1

Kommersiella industriaktörer knyts till projektet.