Om projektet

Vid tillverkning av biodrivmedel hamnar vanligtvis bara en del av biomassans kolatomer i produkten. Detta innebär att klimatnyttan med biodrivmedel minskar i ett kort perspektiv eftersom det bidrar till den så kallade ”kolskulden”, ett omdebatterat ämne i diskussionen om hållbarheten hos biodrivmedel. I ett längre perspektiv innebär denna koldioxid att biomassan utnyttjas mer ineffektivt än om alla biogena kolatomer skulle ingå i en produkt som ersätter till exempel fossila drivmedel. Tekniker för omvandling och nyttiggörande av biomassa kan därför förväntas behöva ha ett högt kolutnyttjande för att vara legitima och konkurrenskraftiga i framtiden. Enligt IPCC är det också vad som kommer att krävas om inte tillräckligt kraftiga utsläppsminskningar och åtgärder för att minska energi- och markanvändningen genomförs inom den närmsta tiden så att den globala uppvärmningen kan begränsas till 1,5 grader C.

Det här projektet genomför en systematisk utvärdering av möjligheterna att öka utnyttjandet och nyttan av råvarans biogena kol vid tillverkning av biodrivmedel, antingen genom att öka andelen biogent kol som hamnar i produkter eller genom att lagra en del av kolet. En av de främsta metoderna när det gäller tekniker för negativa utsläpp är BECCS/BECCU, från engelskans Bio-Energy with Carbon Capture and Storage/Utilization. Sverige har identifierats som väl lämpat för implementering av BECCS inom en snar framtid, med hög potential för negativa utsläpp framför allt inom massa- och pappersindustrin.

I projektet ska en mängd drivmedelsvärdekedjor utvärderas och jämföras med avseende på kol-, klimat-, och kostnadseffektivitet, med respektive utan koldioxidinfångning följt av användning (BECCU) eller lagring (BECCS). Målet är att ta fram ett kunskaps- och beslutsunderlag för att stödja långsiktiga prioriteringar för utvecklingen mot en hållbar transportsektor, specifikt avseende FoU och kommersiell implementering av kol- och kostnadseffektiv biodrivmedelsproduktion. Beslutsunderlaget kan komma att bli betydelsefullt för såväl industri som samhälle, eftersom kunskapsområdet pekats ut som viktigt för möjligheterna att nå Sveriges klimatmål.

Fakta

Projektledare
Elisabeth Wetterlund, Bio4Energy (LTU)

Kontakt
elisabeth.wetterlund@ltu.se

Deltagare
Erik Furusjö och Johanna Mossberg, RISE // Simon Harvey, Chalmers // Christian Hulteberg, SunCarbon // Peter Axegård, C-Green // Monica Normark, SEKAB // Conny Johansson, Stora Enso // Harri Heiskanen, Neste // Andreas Gundberg, Lantmännen Agroetanol // Ragnar Stare, Arvos Schmidsche-Schack GmbH

Tidplan
Juli 2019 - December 2021

Total projektkostnad
3 626 190 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, LTU, Arvos Schmidsche-Schack GmbH, C-Green, Lantmännen Agroetanol, Neste, SEKAB, Stora Enso och SunCarbon.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
48363-1