Om projektet

Drivmedelsproducenter påverkas allt mer av motstridiga regler för livscykelanalyser (LCA). EUs förnybarhetsdirektiv (RED), kommissionens riktlinjer för Product Environmental Footprints (PEF) och systemen för miljövarudeklaration (EPD) ställer alla olika krav på beräkningarna. Samtidigt ökar krav på att redovisa var och hur drivmedel påverkar miljön. Eftersom LCA är kontextberoende kan en ny LCA behöva utföras i varje specifik kontext, något som kan bli kostsamt särskilt för små och medelstora producenter.

Valet av metod för en LCA påverkar resultaten och ibland vilka slutsatser som kan dras. När olika LCA-regelverk strider mot varandra kan också deras respektive rekommendationer för hur livcykeln för ett drivmedel ska förbättras hamna i konflikt. Detta innebär en utmaning för alla producenter. De många regelverken kan dessutom presentera olika och motstridiga riktlinjer kring vilket drivmedel konsumenter ska välja. Summan av det kan bli att inga åtgärder genomförs, vilket i sin tur skulle vara en risk för miljön.

I det här projektet tillämpas de tre ovan nämnda ramverken, RED, PEF och EPD, i verkliga fallstudier av bränslen för att göra uppskattningar av hur mycket extra arbete som krävs för att tillämpa flera ramverk. Projektet ska diskutera hur arbetet kan effektiviseras och analysera i vilken utsträckning metoderna leder till motstridiga slutsatser. Drivmedelsproducenter involveras i projektet och resultaten tas fram för att spridas till myndigheter och andra aktörer. Målen är att öka insikten om de olika ramverkens krav och hur dessa styr producenterna, att göra tillämpningen av ramverken mer effektiv, och förbereda den svenska sektorn på att aktivt delta i vidareutvecklingen av ramverken och i liknande internationell harmonisering av LCA-metodiken.

Slutrapport från projektet väntas publiceras under våren 2022.

Här presenteras resultat från projektet i ett webbinarium den 14 december 2021:

Fakta

Projektledare
Tomas Rydberg, IVL

Kontakt
tomas.rydberg@ivl.se

Deltagare
Sofia Poulikidou, IVL // Tomas Ekvall, TERRA // Sara Palander, Swedish Life Cycle Center (Chalmers) // Miguel Brandao, KTH // Katarina Lorentzon, RISE

Tidplan
15 juni 2020 - 31 december 2021

Total projektkostnad
2 035 392 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, BASF, Fordonsgas Sverige, IVL, Lantmännen, NTM (Nätverket för transporter och miljön), Scania, SEKAB, St1, Drivkraft Sverige (fd SPBI) och Volvo Technology.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
50481-1