Om projektet

Rådande trender inom bioenergi pekar mot effektivare utnyttjande av biomassaråvara i så kallade bioraffinaderier. En viktig aspekt när man talar om bioenergisystem är hållbarhetsprestandan, särskilt mycket uppmärksamhet riktas idag mot energieffektivitet och utsläpp av växthusgaser. För att kunna kvantifiera dessa aspekter används ofta livscykelanalys (LCA) som verktyg.

Det här projektet belyser hur olika metodrelaterade val i en LCA (tids- och systemgränser, val av funktionell enhet, osv) påverkar utvärderingen av produkter från ett bioraffinaderi. Vidare utformar projektet rekommendationer och skapar riktlinjer för hur livscykelanalyser av bioraffinaderiprodukter kan genomföras i framtida studier.

Riktlinjerna kan vara användbara för utförare av LCA både inom forskning och industri. Att följa riktlinjer kan öka precisionen och underlätta möjligheterna att jämföra olika studier med varandra. Eftersom utsläpp av växthusgaser allt oftare används inom lagstiftning kan projektet också bidra med bakgrundsmaterial som krävs för reglering och strategiska beslut.

Fakta

Projektledare
Serina Ahlgren, tidigare på SLU

Kontakt
serina.ahlgren@ri.se

Deltagare
Hanna Karlsson och Ingrid Strid, SLU // Anna Björklund och Göran Finnveden, KTH // Anna Ekman och Pål Börjesson, Lunds universitet

Tidplan
Maj 2012 - september 2013

Total projektkostnad
943 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, SLU, Lunds universitet, KTH, IVL, SP och Chalmers

Projektet har haft en referensgrupp bestående av Johanna Berlin, SP, Thomas Ekvall, IVL och Matty Janssen, Chalmers.