Om projektet

Hållbarhetsprestanda för biodrivmedel utvärderas ofta med livscykelanalys. Baserat på denna metod har standardiserade riktlinjer tagits fram inom ramen för EU:s förnybarhetsdirektiv, Renewable Energy Directive (RED), vilka ofta används inom industrin. Men bioraffinaderier, som producerar en mängd olika biprodukter, ställer särskilda krav på metoder för utvädering av hållbarhet.

I f3-projektet Samproduktion av lignocellulosa-baserad etanol och biogas i innovativa bioraffinaderisystem – utvärdering av hållbarhetsprestanda beräknades växthusgasprestanda för lignocellulosabaserad etanol och biogas som samproducerats i bioraffinaderier genom tillämpning av metodiken i RED.

Syftet med det föreliggande projektet har varit att studera aspekter som inte inkluderas i RED-metodiken. Tyngdpunkten lades på meotodologiska val såsom hantering av biprodukter, funktionell enhet, systemgränser, och så vidare. Resultaten och metoderna diskuteras i relation till RED-metodiken och kan användas för att identifiera framtida behov av forskning. De kan också vara användbara för beslut inom industrin och för utformning av framtida styrmedel och andra politiska strategier rörande användning av lignocellulosa som råvara i bioraffinaderier.

Fakta

Projektledare
Serina Ahlgren, tidigare på SLU

Kontakt
serina.ahlgren@ri.se

Deltagare
Hanna Karlsson och Per-Anders Hansson, SLU // Pål Börjesson, Lunds universitet

Tidplan
April - september 2013

Total projektkostnad
265 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, SLU och Lunds universitet