Om projektet

Sverige har goda tillgångar på skogsbiomassa och är av betydande intresse vad gäller framtida storskalig produktion av nästa generations biodrivmedel. Stora anläggningsstorlekar ökar dock det nödvändiga försörjningsområdet för råvara och ställer avsevärda krav på försörjningskedjan. Samlokalisering med annan industri möjliggör högre totalverkningsgrad men medför också ytterligare krav på lokaliseringen, vilket även konkurrens om den tillgängliga råvaran gör. Eftersom produktionsanläggningar för nästa generations biodrivmedel är förknippade med mycket stora investeringar är det av högsta vikt att noga utvärdera olika lokaliseringsalternativ.

Genom f3-projektet Optimal lokalisering av produktion av andra generationens biodrivmedel i Sverige utvecklades en geografiskt explicit optimeringsmodell för lokalisering av anläggningar för nästa generations biodrivmedelsproduktion kallad BeWhere Sweden. Modellen minimerar kostnaden för hela det studerade systemet, inklusive kostnader och intäkter för produktion och transport av biomassa, produktionsanläggningar, transport och leverans av biodrivmedel, försäljning av biprodukter och ekonomiska styrmedel. Modellen kommer således välja de minst kostsamma kombinationerna av råvaror, produktionsanläggningar och leveranser av biodrivmedel, samtidigt som efterfrågan på biomassa i andra sektorer tillgodoses. Fokus är på skogsbaserad biomassa och integration med industri, i synnerhet skogsindustrin.

I detta andra projekt har BeWhere Sweden använts för att modellera fyra olika färdplanscenarier baserade på scenarier som presenteras av Naturvårdsverket i rapporten ”Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050”. De använda färdplanscenarierna beaktar exempelvis efterfrågan på transporter, transportbränsle och nästa generations biodrivmedel, tillgänglig skogsbiomassa, användning av biomassa inom andra energi- och industrisektorer, och energimarknadsvillkor. Det främsta syftet har varit att identifiera kostnadseffektiva typer av lokaliseringar för biodrivmedelsproduktion, som är robusta i förhållande till olika randvillkor, i synnerhet gällande energimarknadsaspekter, styrmedel, investeringskostnader, råvarukonkurrens och integrationsmöjligheter med befintliga energisystem. Dessutom syftar rapporten till att ge en bredare analys av modellresultaten rörande exempelvis konsekvenser för beslutsfattare och kopplingar mellan olika aktörer i innovationssystemet kring framtida biodrivmedel.

Fakta

Projektledare
Elisabeth Wetterlund, tidigare på Linköpings universitet

Kontakt
elisabeth.wetterlund@ltu.se

Deltagare
Joakim Lundgren, Robert Lundmark och Dimitris Athanassiadis, Bio4Energy // Karin Pettersson, Chalmers // Johanna Mossberg och Johan Torén, SP // Niklas Berglin, Anna von Schenck och Christian Hoffstedt, Innventia

Tidplan
April - november 2013

Total projektkostnad
1 230 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, Bio4Energy, Linköpings universitet, Chalmers och SP

Projektet är det andra av tre i serien BeWhere Sweden.