Om projektet

Den huvudsakliga källan för förnybart kol är biomassa. Den möjliggör produktion av en mängd olika energibärare och kemikalier, bland annat transportbränslen. I Sverige har vi goda förutsättningar för att utnyttja rester från skogen och jordbruket i produktionen, till exempel via termokemisk omvandling av biomassa. En produkt från pyrolyssteget i processen är bioolja, som skulle kunna användas för produktion av drop in-bränslen och därigenom ersätta fossil råvara. Men biooljans höga innehåll av syre gör den kemiskt instabil vilket komplicerar transport och lagring. Det i sin tur utgör ett hinder för att i större skala använda bioolja som råvara. Att lägga till ett förbehandlingssteg i processen i skulle göra det möjligt att i befintliga raffinaderier uppgradera biooljan till högvärdesprodukter, till exempel transportbränslen.

Stora forsknings- och utvecklingsinsatser har gjorts för att studera pyrolysprocesser för produktion av bioolja och uppgradering till transportbränslen. Men det saknas studier riktade mot integrering av olika processer och teknologier för att producera rent väte för hydrodeoxygeneringssteget för uppgradering av bioolja. Det här projektet syftar till att utveckla och öka kunskapen om specifikt hydrodeoxygenering, HDO, som metod för att i pyrolysprocessen avlägsna syre i bioolja och därigenom göra den mer stabil och lämplig för vidare uppgradering. Fyra olika processvägar, inklusive raffinaderiet och  – när det är relevant – CCS (Carbon Capture and Storage, det vill säga koldioxidavskiljning och lagring), kommer att undersökas. Projektet strävar efter att ta fram viktiga nyckelindikatorer förknippade med energi och ekonomisk prestanda samt insikter om möjligheter och begränsningar för en eventuell implementering och integration av processvägar i befintlig infrastruktur.

Projektet har också en egen webbsida på KTH:s webbplats.

Fakta

Projektledare
Shareq Mohd Nazir, KTH

Kontakt
smnazir@kth.se

Deltagare
Klas Engvall, KTH // Simon Harvey, Chalmers // Elin Svensson, CIT Industriell Energi // Rolf Ljunggren, Cortus Energy AB

Tidplan
1 juli 2020 - 31 December 2021

Total projektkostnad
1 764 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Chalmers, Cortus Energy AB och KTH.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
50466-1

Projektet kommer att engagera en referensgrupp med relevanta aktörer från bland annat industrin.