Om projektet

Transportsektorns oljeberoende och växande energianvändning har på senare år ökat intresset för biodrivmedel som en åtgärd för minskade växthusgas utsläpp och förbättrad energisäkerhet. En framtida storskalig integration av förnybara bränslen i vägtransportsektorn kommer att ha en betydande inverkan på hela energisystemet. För att minimera risken för oönskade systemeffekter är det av stor vikt att analysera biobränslepotentialer och den långsiktiga bärigheten för olika drivmedels- och teknikalternativ.

Detta projekt har syftat till att identifiera möjliga vägar till en biobränslebaserad vägtransportsektor som är genomförbara, hållbara och kopplade till låga risker. Ett brett perspektiv har eftersträvats och tekniska, ekonomiska såväl som miljömässiga parametrar beaktats. Analysen baseras huvudsakligen på utveckling och användning av en energisystemmodell som beskriver den svenska vägtransportsektorn som en integrerad del av det nationella energisystemet.

Foto: FreeImages.com/Johanna Ljungblom

 

Fakta

Projektledare
Erik Ahlgren, Chalmers

Kontakt
erik.ahlgren@chalmers.se

Deltagare
Martin Börjesson, Chalmers // Robert Lundmark, Bio4Energy (LTU) // Dimitris Athanassiadis och Andreas Lundström, SLU

Tidplan
April 2012 - juni 2013

Total projektkostnad
965 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, Chalmers, Bio4Energy (LTU) och SLU