Utvecklar svavelfritt marint biodrivmedel

Ett nytt drivmedel baserat på restprodukter från skogen skulle kunna minimera sjöfartens utsläpp av både svavel och koldioxid, visar tester i labbskala.

I ett typiskt nordiskt sågverk blir ungefär hälften av timmerstockarna biprodukter, som har stor potential att helt eller delvis uppfylla kriterierna som råvara för drivmedel som kan ersätta tung brännolja.

Genom en ny teknik för behandling av vedrester, baserad på så kallad organosolv-fraktionering, kan cellulosa respektive svavelfritt lignin från skoglig biomassa isoleras. Cellulosan kan användas för framställning av den etanol som ingår i etylenglykol, som i sin tur kan blandas med lignin för att framställa ett bränsle som kallas LinEG (organosolv lignin/etylenglykol).

Forskargruppen har utvecklat tekniken för att producera LinEG i labbskala och utvärderat drivmedlets egenskaper i en testmotor för att undersöka möjligheten att använda det som drop-in-bränsle i fartyg.

Resultaten visar att fortsatt utvecklingsarbete krävs för att LinEG ska kunna fungera som drop-in-bränsle och för att göra det kommersiellt intressant. Några utmaningar:

  • Bränslets relativt låga värmevärde kräver dubbla volymer jämfört med tung brännolja.
  • Etylenglykolen som användes i denna studie för att framställa bränslet är fossilbaserad. Den kan dock framställas hållbart, till exempel via jäsning av cellulosa.
  • LinEG-bränslet väntas bli dyrare än lågsvavlig fossil brännolja, men billigare än HVO-bränsle.
  • Det finns idag ingen storskalig anläggning för organosolv-fraktionering av skoglig biomassa, vilket är en viktig förutsättning för en industriell implementering.

Slutrapporten fördröjs med anledning av vetenskaplig publicering. Kontakta projektledaren om du vill veta mer.

Resultat från projektet presenterades i ett webbinarium den 2 juni 2022:

Fakta

Projektledare
Dimitris Athanassiadis, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU och Bio4Energy

Kontakt
dimitris.athanassiadis@slu.se

Deltagare
David Agar, SLU // Paul Christakopoulos, Ulrika Rova och Leonidas Matsakas, Bio4Energy/LTU // Martin Tunér, LU // Joanne Ellis, SSPA

Tidplan
September 2019 - april 2022

Total projektkostnad
2 309 544 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, SLU, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, SSPA Sverige och Sveaskog.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
48358-1

Slutrapporten kan skickas på förfrågan.