Om projektet

År 2020 träder nya regler i kraft med målet att minska svavelutsläppen från världens sjöfart. Reglerna har fastställts av FN:s internationella sjöfartsmyndighet, IMO (International Maritime Organization) och förbjuder fartyg att använda bränslen vars svavelhalt överstiger 0,5 %. Idag är den tillåtna halten sju gånger högre, det vill säga 3,5 %, och fartygsflottan använder dagligen miljontals oljefat. Mot denna bakgrund finns en stor efterfrågan på bränsle med lägre svavelhalt. Men att minska svavelhalten i oljan är en process som ger upphov till såväl ökade kostnader som förhöjda koldioxidutsläpp från raffinaderier. Om svavelutsläppsminskningarna istället ska åstadkommas ombord på fartygen med hjälp av scrubbers innebär det en lösning som del kräver utrymme, dels ekonomi för kostnader för relaterade kemikalier och hantering av reningsvattnet.

Regler relaterade till så kallade Sulfur Emission Control Areas (SECA) har föranlett ett större intresse för alternativa drivmedel inom sjöfarten och nyligen antog IMO en strategi för att till år 2050 minst halvera utsläppen av växthusgaser från den globala sjöfartssektorn. I Sverige har branschorganisationen Svensk Sjöfart ambitionen att sjöfarten år 2050 inte ska ge upphov till några koldioxidutsläpp alls. Det behövs med andra ord drivmedel för sjöfarten som både möter kraven på låg svavelhalt och minskade koldioxidutsläpp.

Det här projektet ska undersöka ett svavelfritt grönt marint bränsle från förnybara resurser. Mer specifikt består bränslet av en blandning av lignin i etylenglykol. Ligninet framställs från avverkningsrester eller biprodukter från sågverk, medan etylenglykolen kommer att framställas genom omvandling av träcellulosa till etanol (via fermentering), katalytisk omvandling av etanol till eten, och slutligen dehydratisering till etylenglykol. Bränslets egenskaper kommer att testas i en HD-en-cylinder-testmotor och utsläpp och bränsleeffektivitet kommer att kvantifieras. Den potentiella marknaden för detta lågsvavliga biobränsle för fartyg kommer att adresseras och en LCA-studie genomförs för att bedöma bränslets miljöprestanda.

Fakta

Projektledare
Dimitris Athanassiadis, Sveriges Lantbruksuniversitet

Kontakt
dimitris.athanassiadis@slu.se

Deltagare
Paul Christakopoulos, Ulrika Rova och Leonidas Matsakas, LTU // Martin Tunér, LU // Joanne Ellis, SSPA

Tidplan
September 2019 - december 2021

Total projektkostnad
2 309 544 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, SLU, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, SSPA Sverige och Sveaskog.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
48358-1