Om projektet

Lastbilar för godstransport på väg möjliggör ekonomisk tillväxt, de transporterar varor som mat, elektronik eller råvaror. Dagens lastbilar drivs huvudsakligen med diesel och använder en bety­dande del av den globala fossila oljeproduktionen. Utan ytterligare politiska ansträngningar förvän­tas användningen av oljebaserade drivmedel för godstransporter öka betydligt. Åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från vägfordon inbegriper användningen av förnybara bränslen, elektrifiering och användning av bränsleceller. Alla dessa alternativ verkar vara genomförbara för medelstora fordon, men för tunga långdistansfordon är de möjliga alternativen till diesel mindre tydliga.

Livscykelanalys (LCA) kan vara ett viktigt verktyg för att vägleda beslutsfattare och för att styra den tekniska utvecklingen. Slutsatsen från detta arbete är emellertid att tillgängliga LCA-studier av vägfordon för godstrafik inte ger tillräckligt stöd för beslut. De flesta studier är begränsade och re­sultat från olika studier är svåra att jämföra och leder till olika rekommendationer. Problem som identifieras i nuvarande studier är följande:

  1. antalet tillgängliga rapporter om lastbilar är begränsat
  2. definitionen av fordonet är oklart
  3. olika metoder och systemgränser används
  4. studier fokuse­rar på den nuvarande situationen och omfattar inte framtida överväganden.

Dessutom är tillgängliga studier vanligen begränsade på så sätt att de inte inkluderar utrustningens livscykel, slutanvändning, analys av resursutarmning eller kostnad.

Eftersom det saknas en enkel lösning för att sänka utsläppen av växthusgaser från tunga transporter bör fler LCA-studier fokusera på denna sektor. Sådana studier bör vara kompletta och väldefinierade samt inkludera utrustningens livscykel och slutanvändning. Dessutom föreslås att analysen även innefattar tillgänglighet av resurser och kostnader. För att bättre kunna stödja beslutsfattandet måste även den framtida utvecklingen av teknik och samhälle beaktas. Att bygga långsiktiga scenarier med noll växthusgasutsläpp och där allt material återvinns är särskilt viktigt för att åstadkomma lösningar för tunga transporter som är fullt hållbara.

Fakta

Projektledare
Ingemar Magnusson, Volvo GTT

Kontakt
ingemar.magnusson@volvo.com

Deltagare
Isabel Cañete Vela och Henrik Thunman, Chalmers // Per Hanarp, Volvo GTT

Tidplan
Maj - november 2017

Total projektkostnad
250 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter och Volvo