Om projektet

Syntesgas, eller syngas, är en gasblandning bestående av kolmonoxid (CO) och vätgas (H2) i olika proportioner, ibland ingår även koldioxid (CO2). Syntesgas är en viktig råvara vid tillverkning av exempelvis ammoniak, metanol och andra kemiska produkter, men också för tillverkningen av gasformiga biobränslen (till exempel Bio-SNG), vätgas och flytande biobränslen (till exempel Fischer-Tropsch diesel och dimetyleter, DME). Syntesgasen kan även användas i gasturbiner för produktion av el och värme.

Mycket uppmärksamhet har hittills ägnats åt möjligheterna för syntesgasproduktion via termisk förgasning av skogsprodukter, men det finns även andra alternativa tekniker och råvaror för syntesgasproduktion. Syftet med detta projekt har varit att ge en översikt över möjligheterna att omvandla jordbruksråvara (grödor, gödsel, restprodukter) till syntesgas via (1) uppgradering av biogas från rötning och (2) termokemisk förgasning, med mer fokus på de tekniska omvandlingssystemen och mindre fokus på råvarorna. Genomgången är baserad på litteratursökningar. Vidare utfördes en energianalys, utifrån vilken några av flödena av energi till och från systemet diskuteras.

Resultat

Slutrapport

Fakta

Projektledare
Serina Ahlgren, tidigare på SLU

Kontakt
serina.ahlgren@ri.se

Deltagare
Sven Bernesson, SLU

Tidplan
November 2012 - december 2013

Total projektkostnad
200 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter och SLU