Om projektet

Förnybar flytande metan lyfts i Sverige och på EU-nivå fram som ett intressant alternativ till fossila drivmedel vid drift av tunga fordon och fartyg på grund av sin teknikmognad, sin relativt höga klimatnytta samt relativt höga energitäthet. Till exempel talas det ofta om att dagens användning och även planerad användning av flytande naturgas (LNG) på sikt ska ersättas med flytande biogas (LBG).

Syftet med projektet har varit att studera möjligheterna för LBG i Sverige i ett kort till medellångt tidsperspektiv med fokus till år 2030. Det har gjorts genom att ta fram scenarier för inhemsk efterfrågan och produktion av LBG, som tar hänsyn till inhemsk efterfrågan från vägtransport, sjöfart och industri samt utbud från produktion av LBG via rötning.

Målet med projektet är att bättre förstå förutsättningarna för LBG som ett alternativ för tunga fordon och fartyg och kunna bidra till att svara på frågan: Vad är realistiskt att tro om det framtida bidraget av LBG i Sverige år 2030?

Projektet kan ses som en komplettering till ett tidigare projekt som brett studerade utsikterna för förnybara drivmedel i Sverige men utan att ingående diskutera just LBG, vilket är fokus i detta projekt. Det nya projektet knyter även an till tre projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system och till ett tidigare f3-projekt:

  • Metan som drivmedel – en gate-to-wheel-studie (METDRIV)
  • Utsikt för förnybara sjöfartsbränslen
  • Biogas i transportsektorn – en aktörs- och styrmedelsanalys
  • Hur kan metan från skogsråvara komplettera biogas från anaerob rötning i den svenska transportsektorn? (f3-projekt)

Fakta

Projektledare
Anders Hjort, IVL

Kontakt
anders.hjort@ivl.se

Deltagare
Julia Hansson och Tomas Lönnqvist, IVL

Tidplan
Juni 2018 - maj 2019

Total projektkostnad
250 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter och IVL

Projektet har stöttats av en referensgrupp bestående av följande aktörer: Björn Fredriksson Möller (E.ON), Erik Fromell (Gasum), Erik Nordell (Tekniska Verken), Fredrik Svensson (Energigas Sverige) och Hannele Johansson (Energikontoret Sydost).