Om projektet

Marknadens behov av livscykelanalysbaserade miljövarudeklarationer (Environmental Product Declaration, EPD) av fordonsbränslen förutspås öka i en nära framtid. EPD är ett frivilligt och marknadsdrivet kommunikationsformat för miljöinformation, både mellan verksamheter och mellan verksamhet och kund, baserat på livcykelanalys (LCA).

Centralt i LCA-baserade EPD:er är ett obligatoriskt metoddokument som kallas PCR (Product Category Rules) i vilket nödvändiga krav på metoder och data definieras. Dokumentet tas fram av den som driver PCR-processen och det måste kommuniceras i en öppen konsultationsrunda så att alla eventuella intressenter får möjlighet att lämna in synpunkter. I detta projekt har fokus legat på att initiera förarbetet till en PCR så att en sådan PCR-utvecklingsprocess kan startas.

En viktig aspekt som ligger till grund för att så korrekta LCA-data och därmed en så representativ EPD som möjligt erhålls, är bränslets spårbarhet till dess källa. Exakt varifrån kommer bränslet och hur har det producerats? I dag är denna typ av information mer känd för biobränslen än för fossila bränslen. Orsaken är att det redan finns liknande kriterier i EU:s förnybarhetsdirektiv, RED (Renewable Energy Directive). En svårighet är att bränslen från olika källor blandas före distribution till det slutliga försäljningsstället.

Syftet med detta projekt har varit att utforska förutsättningar och möjligheter för utveckling av EPD för fordonsbränslen samt även vilka kundkrav/behov som finns avseende livscykelbaserade miljödata för fordonsbränslen. Det är delvis en fortsättning av f3-projektet Well-to-wheel livscykeldatabas för fossila och förnyelsebara transportbränslen på den svenska marknaden.

Fakta

Projektledare
Lisa Hallberg, IVL

Kontakt
elisabet.hallberg@ivl.se

Deltagare
Tomas Rydberg, Julia Hansson, Lars-Gunnar Lindfors, Felipe Oliveira och Katja Wehbi, IVL // Nils Brown, KTH

Tidplan
April - september 2013

Total projektkostnad
526 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, IVL, SLU, Perstorp, Lantmännen, Preem, SEKAB, E.on och Göteborg Energi AB

Följande personer och företag har medverkat och givit input till projektet på olika sätt: Lars Lind och Anna Berggren, Perstorp Oxo; Per Erlandsson och Sofie Villman, Lantmännen; Jan Lindstedt och Jonas Markusson, SEKAB; Bertil Karlsson och Sören Eriksson, Preem; Håkan Eriksson och Jan-Anders Svensson, E.on; Eric Zinn, Göteborg Energi AB; Ebba Tamm, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet SPBI; Kristian Jelse, Miljöstyrningsrådet; Magnus Swahn, Nätverket för transporter och miljön NTM.