Häromveckan förenades representanter för olika aktörer, synsätt och prioriteringar i konferensen Building a sustainable European biofuel industry i Göteborg, ett norskt, brittiskt och svenskt samarrangemang mellan Bio4Fuels, Supergen Bioenergy och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Ca 200 deltagare tog under två dagar del av presentationer med olika fokus på temat. Programmet var ihopsatt med ambitionen att visa exempel på forskning, industrisatsningar och beslutsfattares strategier i de olika arrangörsländerna. Summan blev en lärorik konferens där presentationerna av de olika förutsättningarna för utveckling på drivmedelsområdet i Norge, England respektive Sverige bidrog till ökad förståelse för vilka frågor som anses vara viktiga i länderna.

— Konferensen gjorde det tydligt att vi delar många gemensamma intressen, men våra utgångspunkter skiljer sig mycket, menar konferensens moderator Anders Ådahl, vice ledare för styrkeområde Energi vid Chalmers.

Han tror att blandningen av talare från industrin, samhället och akademin höjde värdet av konferensen, jämfört med om fokuset enbart hade legat på att visa upp forskning.

— Vägen framåt för bioenergiområdet ligger till mycket stor del i att förstå olika aktörsroller och tankesätt, säger Anders Ådahl. I dagsläget är mitt intryck att industrins ambitioner leder utvecklingen före policyområdet.

Bland deltagarna i konferensen fanns Annika Åhnberg, ordförande för f3 Centre som är en av finansiärerna av samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Hennes samlade intryck av konferensen var mycket positivt.  Hon tycker att den gav insikter om att förutsättningarna är olika mellan till exempel Sverige som har god tillgång på biomassa och Storbritannien, som inte har det.

— I Storbritannien kan man utveckla teknologier för att göra drivmedel av till exempel avfall, men vad händer om tillgängligheten begränsas för att vi lyckas minska flödet av avfall generellt, eller när konkurrens med andra användningsområden uppstår? Det är nog inte en långsiktigt hållbar produktion. Men vad ska de göra istället? frågar sig Annika Åhnberg.

Annika Åhnberg ser det som centralt att vi fortsätter det internationella utbytet av kunskap och erfarenhet mellan länder och regioner och förstår att hållbarhet måste byggas på olika förutsättningar och tidsperspektiv.

— Vi måste komma bort från en ytlig och slarvig användning av begreppet hållbarhet och fördjupa diskussionen. Det tycker jag att den här konferensen har visat, säger hon.

Som avslut på konferensen genomfördes en realtidsundersökning med hjälp av webbverktyget Mentimeter. Konferensdeltagarna fick bland annat svara på vilka utmaningar för forskningen på biodrivmedelsområdet som bör prioriteras för att nå globala klimatmål. Samma frågor ställdes till föreståndarna för de tre arrangörerna; Duncan Akporiaye (Bio4Fuels), Patricia Thornley (Supergen Bioenergy) och Ingrid Nohlgren (samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system). Generellt fanns en stor enighet i behovet av en övergripande systemsyn, men det får inte stå i vägen för utvecklingen på enskilda områden.

— Då är den största utmaningen att skapa medvetenhet om båda nivåerna, och kopplingarna mellan dem. Ur den synvinkeln är konferenser av detta gränsöverskridande slag väl motiverade, menar Ingrid Nohlgren.

Presentationer, foton och filmer från konferensen kommer att göras tillgängliga online inom kort.

Andra inlägg

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Läs mer »

Nyheter | 2023-08-28

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Läs mer »

Nyheter | 2023-11-16

Mer svenska biodrivmedel gynnar hela samhället

En ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel ger Sverige ökad tillväxt och fler gröna jobb, stärkt konkurrenskraft och ökad…

Läs mer »

Nyheter | 2024-03-12

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Läs mer »

Nyheter | 2024-04-02

Se alla nyheter »