25-26 oktober 2017 samlades ca 100 deltagare för programkonferensen Förnybara drivmedel och system i Uppsala. På programmet stod, utöver presentationer av resultat från 29 projekt genomförda inom samverkansprogrammet, keynotes från aktörer inom såväl politik, myndighet och industri, information om framtida strategiska satsningar, pitch av nya projektidéer inom förnybara hållbara drivmedel samt givetvis mingel och nätverksmöjligheter. Konferensen samarrangerades av Energimyndigheten, f3 och Plattform för livscykelperspektivet som projektleds av Swedish Life Cycle Center. Värd för konferensen var SLU Campus Ultuna.

Sammantaget gav de två konferensdagarna många olika perspektiv längs med hela värdekedjan för förnybara hållbara drivmedel, vilket i sin helhet beskriver väl vad samverkansprogrammet vill verka för och förmedla kunskap om – systemanalys. Detta innebär tvärvetenskapliga angreppssätt som involverar aktörer från många discipliner, till exempel både ingenjörer och samhällsvetare. För att förverkliga och tillämpa tekniker och andra typer av lösningar krävs samverkan mellan långt fler. En av konferensens inbjudna talare var Karin Svensson Smith, ordförande i riksdagens trafikutskott. Hon menade att utmaningarna för att nå klimatmålen och en fossilfri fordonsflotta hänger på en rad olika byten, nämligen de av transportslag, bränsle, samhällsplanering och vanor.

f3 tackar alla talare och övriga presentatörer för två mycket lärorika dagar. Kontakta oss om du är intresserad av presentationer från konferensen.

Projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system

Session 1: Råvaror och processer för produktion av förnybara drivmedel (Introduktion av Joakim Lundgren, Bio4Energy/LTU)

 • Färska och lagrade grödor – ett nytt sätt att organisera substratförsörjningen året runt för en biogasanläggning
 • Kemiteknisk kunskapsinventering av syntesstegen vid framställning av avancerade biodrivmedel
 • Värdekedjor i intermediära biobränslen (I) och Potential för förbättringar av produktion av bioolja (II)
 • Teknoekonomisk utvärdering av kortsiktiga och långsiktiga teknikspår för integrerad biodrivmedelsproduktion
 • Metanolproduktion via svartlutsförgasning med utökad råvarubas
 • Teknoekonomisk analys av biometanproduktion med en ny uppgraderingsteknologi
 • Kunskapssyntes om nya värdekedjor genom termokemisk omvandling av rötrest för ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige
 • Biogas från jordbrukets restflöden – var och hur mycket?

Session 2: Förnybara drivmedel ur ett utökat systemperspektiv – effekter, möjligheter och hinder (Introduktion av Björn Fredriksson Möller, E.on Gas)

 • Miljömässiga och socioekonomiska fördelar av biodrivmedelsproduktion i Sverige
 • Analys av systembarriärer för produktion av skogsbaserade drivmedel
 • BeWhere – aktörsinriktad analys av biodrivmedelsproduktion i Sverige
 • Hållbara drivmedel – en teknoekonomisk Well to Wheel-analys
 • Metodvalets inverkan på klimatpåverkansbedömning av biodrivmedel och annan skogsråvaruanvändning
 • Biodrivmedel från åkermarksbaserad biomassa – förändrad markanvändning ur ett svenskt perspektiv
 • Hållbara biodrivmedel – kritisk granskning av rådande synsätt och fallstudier med utvidgad systemanalys som ger nya perspektiv och goda exempel
 • Långsiktig hållbarhetsutvärdering av fossilfria drivmedelsproduktionskoncept

Session 3: Analys av drivmedel och deras roll ur olika perspektiv (Introduktion av Eva Iverfeldt, Scania)

 • Metan som drivmedel – en Gate to Wheel-studie (MetDriv)
 • Elektrobränslens roll som drivmedel: en kostnadseffektiv lösning i framtiden?
 • Utsikt för förnybara sjöfartsbränslen
 • Integrerad utvärdering av fordonsbränslen med hållbarhets-LCA – sociala och miljömässiga konsekvenser i ett livscykelperspektiv
 • Biodrivmedel och ekosystemtjänster (I) och Havsbaserade biodrivmedel och ekosystemtjänster (II)

Session 4: Styrmedel för omställning i praktiken – exempel från fallstudier (Introduktion av Håkan Johansson, Trafikverket)

 • Att möjliggöra en övergång till bioekonomi: dynamik i innovationssystem och policy
 • Ett innovationspolitiskt ramverk och styrmedelsalternativ för utvecklingen av bioraffinaderier
 • Hinder för ökad användning av höginblandade biodrivmedel i den svenska fordonsflottan
 • Offentlig upphandling som styrmedel för att främja spridning och användning av förnybara drivmedel
 • Från visioner till digitala lösningar – lokal omställning till fossilbränslefria transportsystem
 • Biogas i transportsektorn – en aktörs- och styrmedelsanalys

Keynotes och övriga presentationer

 • Jonas Lindmark, Energimyndigheten: Samordning för energiomställning i transportsektorn, SOFT – Vad händer nu och hur kan forskningen bidra till beslutsunderlag?
 • Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar: Strategiska biobränslebeslut – livscykeltänk viktigare än ekonomi?
 • Åsa Håkansson, Preem: Livscykelperspektiv – en grund för produktion av förnybara drivmedel
 • Klara Helstad, Energimyndigheten: Energimyndighetens strategi och satsningar på området
 • Karin Svensson Smith (mp), ordförande Riksdagens trafikutskott: Fasa ut oljan från transportsektorn
 • Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet: På väg mot fossiloberoende 2030!? – Hur samverkar vi för omställning? Hur kan forskningen hjälpa… eller stjälpa?

Andra inlägg

Ambitionerna för reduktionsplikten får inte sänkas

Reduktionspliktens framtid har sedan valet i september varit ett hett politiskt diskussionsämne. Regeringspartierna och SD vill alla sänka reduktionsplikten, men…

Läs mer »

Nyheter | 2023-04-26

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Läs mer »

Nyheter | 2023-11-16

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser har den ställt successivt hårdare krav på…

Läs mer »

Nyheter | 2023-12-18

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Läs mer »

Nyheter | 2024-04-02

Se alla nyheter »