In a new report from an f3 project, a certain case of business development for production of second generation transportation fuels is presented. The project, titled Transportation fuels from lignocellulose in a process combination, has been performed as a joint study between Lantmännen Agroetanol AB and Cellulose Fuels Sweden AB, patent holder of a process combination potentially using a wide range of bio­mass as raw material. One of its features is that it is dedicated solely to production of transportation fuels, meaning no by-product mar­kets have to be considered. This creates a freedom of establishment restricted only by the transpor­tation fuel market. According to previ­ous evaluations, the process combination could produce fuels from wood and straw at cost levels comparable to the present costs for first-generation fuels.

The aim of the f3 project has been to evaluate the process combination from a technical and economical view in order to pro­vide a decision basis for further work towards a demonstration of the total process combination. This is pursued as a case study on Lantmännen Agroetanol’s ethanol plant at Händelö, Norrköping, with the aim of evaluating the possibilities for the establishment of a demonstration unit.

Results from the project include calculations of mass and energy balances, expected investment and production costs. A conclusion is that the establishment if the process combination needs to involve partners, both considering the substantial investment and the fact that the sub-processes originate from other industries.

Other posts

Biodrivmedel är klimat- och kostnadseffektivt för framtida flyg och sjöfart

Förnybara drivmedel för sjöfarten och flyget kommer att spela en nyckelroll för att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn och…

Read more »

News | 2022-04-21

Poppelodling kan öka tillgången till inhemsk bioråvara

I Sverige finns mycket goda förutsättningar att storskaligt odla poppel eller andra snabbväxande lövträd som biomassabas till drivmedel. Forskning visar…

Read more »

News | 2022-05-23

Ökad elektrifiering och biodrivmedel krävs för att nå klimatmål

Ny forskning visar att både ökad elektrifiering och reduktionsplikt krävs om man vill minska transportsektorns fossila koldioxidutsläpp och nå politisk…

Read more »

News | 2022-06-22

Transportsektorns fossilfria omställning kräver fortsatt olika drivmedelslösningar

Den 1 februari träffades representanter från f3:s medlemsorganisationer i Lund för att diskutera forskningsresultat om förnybara drivmedel och omställningen av…

Read more »

News | 2023-02-08

See all news »